Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych


Zakończony         od 29-03-2019 do 19-04-2019


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014‑2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/19 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

 

Wyniki ocen   


Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 28.06.2019)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/19 do
poddziałania Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu I

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek

edukacyjnych i zawodowych.

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr
RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/19.

Uchwała nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27 czerwca 2019 - 8.3.4 (323.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.3.4 (107.0 KB)

Komunikaty   


Informacja ws. przedłużenia naboru (Data publikacji: 12.04.2018)

Ze względu na liczne zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów kierowane do Związku ZIT MOF Poznania dotyczące możliwości
wydłużenia naboru w ramach konkursu nr RPWP. 08.03.04-IZ.00-30-001/19, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował
o przedłużeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu do dnia 17 maja 2019 r. Powyższa decyzja umotywowana jest
występującym aktualnie w systemie oświaty przejściowym brakiem dyspozycyjności kadr skutkującym występowaniem problemów
w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.


Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

Regulamin obowiązuje od 12.04.2019 r.

Regulamin konkursu 8.3.4 (I kw. 2019) (758.8 KB)


Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.03.2019 r. 17.05.2019 r. od godziny 7.30 do dnia 19.04.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.


Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61‑124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2019 r.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

  1. Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi

Ogółem 5 188 235,29 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 4 900 000 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 288 235,29 PLN


Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalny wkład własny: 10%


Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 8.3.4 (I kw. 2019) (758.8 KB)

8.0 Regulamin konkursu 8.3.4 (1.4 MB) (NIEAKTUALNY)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramch naboru dla Podziałania 8.3.4 (558.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.4 (430 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (921.4 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (549.9 KB)

8.5_Podręcznik_Użytkownika_LSI2014_ (3.4 MB)

8.6_Regulamin_LSI2014_ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (825.9 KB)

8.8 a Karta_weryfikacji_warunkow_formalnych_wniosku_o_dofinansowanie_projektu (607.6 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO (349.1 KB)

8.9 a Wzór deklaracja poufności ocena strategiczna ZIT (545.9 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK ocena merytoryczna (383.8 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności ocena strategiczna ZIT (863.3 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta ocena startegiczna ZIT (768.7 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności ocena merytoryczna (464.3 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności ocena merytoryczna (294.8 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (516.1 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero_jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (116.9 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (409.2 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.4 I Kształcenie zawodowe młodzieży (369.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (265.8 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (397.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (489 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (368.2 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (462.5 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (570.6 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (483 KB)


Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e‑mail:


anna.rebowiecka@metropoliapoznan.pl

zit@metropoliapoznan.pl

magdalena.jaskowiak@umww.pl;

paulina.niewiadomska@umww.pl


telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 23, 61 626 63 20 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerem 61 626 63 14.Data publikacji: 26.02.2019