Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań


Zakończony         od 04-05-2017 do 31-05-2017


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 07.04.2017 roku ogłaszają nabór wniosków
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 03.03.03 WRPO 2014+ Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu: Rozbudowa systemu tras
rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania
. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   19-09-2017 


Data publikacji: 06.10.2021


W dniu 29 września 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 4150/2021 w sprawie: zmiany uchwały
4272/2017 z dnia 19 lutego 2017 roku w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Poznania w ramach projektu
pozakonkursowego „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT
dla MOF Poznania”, Typ projektu II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” znajdującego
się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu 1 października 2021 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Nr 4150/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2021 r. (217.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4150/2021 Zarządu Województwa Wielkopolksiego z dnia 29 wrzesnia 2021 r. (465.7 KB)

Uchwała Nr 7/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 1 października 2021 r. (352.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 7/2021 z dnia 1 października 2021 r. (383.7 KB)

 Data publikacji: 21.09.2017

19 września 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta
Poznania w ramach projektu
pozakonkursowego „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, Typ projektu II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarzefunkcjonalnym
Poznania” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 399 441,51 zł.

Procedura wyboru do dofinansowania projektu zakończy się wraz z podjęciem analogicznej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia

Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Związku ZIT w MOF Poznania.


Uchwała nr 4272-2017 ws wyboru wniosku Wartostrada 3.3.3. (353.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4272-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (494 KB)

Data publikacji: 27.09.2017

25 września 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań również podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie
Miasta Poznania w ramach projektu
pozakonkursowego „Budowa Wartostrady pieszo‑rowerowej” w ramach Poddziałania 
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT
dla MOF Poznania”.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 3.3.3 Wartostrada (231.2 KB)

Uchwała 35/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 25.09.2017 ws. wyboru do dofinansowania (396.6 KB)

Uchwała 4272/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.09.2017 ws. wyboru do dofinansowania (353.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4272/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.09.2017 ws. wyboru do dofinansowania (494 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy Wartostrada (3.5 MB)Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 19.09.2017)

Projekt pozakonkursowy pt. „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" złożony przez Miasto Poznań został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła
się wynikiem pozytywnym.

Wyniki oceny merytorycznej - Wartostrada (213.8 KB)
Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 15.09.2017)

Projekt pozakonkursowy pt. „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" złożony przez Miasto Poznań został poddany ocenie
formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie
z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 18.07.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej",
złożonego w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej) (Projekt strategiczny
P7 Metropolitalny system tras rowerowych).

W dniu 17 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku
złozonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17.


Lista rankingowa wn. rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Wartostrada (253.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3. Wartostrada (221.0 KB)
Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 4 maja 2017 r. od godziny 7.30 do 31 maja 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 7 kwietnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61-124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

 1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktura rowerowa (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
 2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
  • pasy ruchu dla rowerów,
  • parkingi B&R (wyłącznie jako element projektu),
 3.  Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacja oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 4. Budowa elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 5. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 16 400 000,00 PLN.


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
1. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 Wartostrada (968.5 KB)

2. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (548.9 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (155.2 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (458 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

8. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych (135.3 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (219.6 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

12. Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

20. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

21. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

22. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

23. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

24. Załącznik nr 21 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (65.5 KB)

25. Załącznik nr 29 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (53.5 KB)

26. Załącznik nr 31 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (81.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adresy e-mail:
  dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; marta.urbanska-jacoszek@umww.pl; mateusz.kasprzyk@umww.pl;
 • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 72 31 (UMWW DPR).Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 07.04.2017