Poddziałanie 1.3.4. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania - Poznańskie Innowacje Sp. z o.o.


Zakończony         od 22-01-2018 do 20-02-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego działając na mocy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowanej
2014‑2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 z dniem 22.01.2018 roku ogłaszają nabór wniosków
nr RPWP.01.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 01.03.04 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury
na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   26-02-2018 

Data publikacji 26.02.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego informują, że nie złożono wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr RPWP.01.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18 w trybie
pozakonkursowym.Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 22 stycznia 2018 r. od godziny 7:30 do 20 lutego 2018 r. do godziny 15:30 Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 22 stycznia 2018 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Poznańskie Innowacje Sp. z o.o.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Wsparcie inkubacji firm działających w branży IT Aglomeracji Poznańskiej, we współpracy ze środowiskiem akademickim, poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom w początkowej fazie ich działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwoju produktu/usługi oraz umocnienia pozycji rynkowej.


Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastrzeżeniem:

a) projekty dotyczące usług doradczych i szkoleniowych służące profesjonalizacji usług oferowanych przez IOB (pomoc de minimis) polegające na zakupie usług doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN;

b) projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności.

c) wsparcie udzielone jednemu beneficjentowi docelowemu: z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. [art. 3]).


projekt zawierający ww. elementy (a, b i c.): Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).


Ogólna pula środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu 8 200 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne WRPO 2014+ (772 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (656.4 KB)

3. Podręcznik LSI2014+ (2.8 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (760.2 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (598.6 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku (1.2 MB)

6. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (904 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (272.5 KB)

8. Wzrór umowy o dofinansowanie (485.5 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1 MB)

9. Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu Minimalne wymagania jakościowe dotyczące procesu inkubacji (868.1 KB)

10. Załącznik nr 10 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

11.1 Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

11.2. Załącznik nr 11 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

11.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.7 KB)

11.4. Załącznik nr 11 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

11.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

 

Inne ważne informacje

Informacji dotyczących konkursu udzielają ze Strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań mailowo pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl telefonicznie pod nr 61 669 80 54 ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: magdalena.jaskowiak@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 61 28.Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 22.01.2018