Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 28-12-2017 do 01-02-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.11.2017 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało
opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty   


Data publikacji: 26.07.2018

Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia oceny merytorycznej


IZ WRPO 2014+ przedłuża termin oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17 do
dnia 31 sierpnia 2018 r. Wydłużenie terminu związane jest z koniecznością zachowania zasady komplementarności
wewnątrzprogramowej WRPO 2014+ (uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.3.4 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu
z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS, w ramach Poddziałania 8.3.4 „Kształcenie
zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania”
). Z uwagi na fakt, że ocena wniosków złożonych w ramach
Poddziałania 8.3.4 nie została jeszcze zakończona, IZ WRPO 2014+ wydłuża termin oceny merytorycznej wniosków złożonych
w ramach Poddziałania 9.3.4. Powyższa decyzja została podjęta przez IZ WRPO 2014+ na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu
nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17, pkt. IV, pkt E Ogólne zasady przeprowadzania oceny projektów - Ocena merytoryczna, pkt. 2.

UWAGA - Aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów 9.3.4. Zmiana dotyczy skorygowania omyłki
pisarskiej – zapisów z innego poddziałania w treści dokumentu. 


2. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 9.3, Poddziałania 9.3.4 AKTUALNY (423.1 KB)

Wyniki naboru   31-08-2018 


Data publikacji: 11.09.2018

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5822/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy
wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinan-
-sowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17. Tożsamą uchwałę podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia
Poznań.


Uchwała ZWW nr 5822/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 ws wyboru do dofinansowania (221.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 5822/2018 ws wyboru do dofinansowania (288.9 KB)

Uchwała SMP nr 19/2018 ws wyboru do dofinansowania (323.5 KB)

Skład KOP 9.3.4 (134 KB)
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (1020.5 KB)

Wyniki ocen   

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej (Data publikacji: 27.08.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych pozytywnie.


Lista po ocenie merytorycznej 9.3.4 001-17 (298 KB)
Informacja o zakończeniu oceny formalnej
(Data publikacji: 25.04.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że dwa złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane
do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.


Lista wniosków ocenionych pozytywnie (521.2 KB)
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 08.03.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17 do
poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 5 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 9.3.4 (319.0 KB)
Uchwała nr 4/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 marca 2018r. - 9.3.4 (426.0 KB)Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 1 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 listopada 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 9.3.4 określone w SZOOP WRPO 2014+ przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r., 26 października 2017, 21 listopada 2017 r.), a więc:

- podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.

- przebudowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów szkoleniowych jak również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS
Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.4 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.


Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 8 138 440,39 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
  • dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1208),
  • dla projektów objętych pomocą de minimis maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

- minimalna wartość dofinansowania projektu:
  • projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 tys. PLN,
  • zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN,

- maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi 700 000,00 PLN,

- minimalny wkład własny beneficjenta 15% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 27.07.2018

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).
Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

 Regulamin Konkursu 9.3.4 (1 MB)


Załączniki do Regulaminu:

1. Warunki Formalne w ramach WRPO 2014+ (365.4 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 9.3, Poddziałania 9.3.4 (547.6 KB) (NIEAKTUALNY)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ (3 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (607.9 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 9.3.4 część opisowa (195 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 9.3.4 część obliczeniowa (295.1 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (714 KB) (NIEAKTUALNY)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (600 KB) (NIEAKTUALNY)
7.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)


Pozostałe dokumenty:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 9.3.4 (148.2 KB)

9. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ (545 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ (944.8 KB)

11. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

12. Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (317.4 KB)

13. Załącznik nr 10 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

14. Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

15. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (468 KB)

16. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465 KB)

17. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

18. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

19. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie Partnera Uczestnika (480 KB)

20. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

21. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

22. Instrukcja wypełnienia załącznika nr 26 do wniosku tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

23. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

24. Instrukcja wypełnienia załącznika nr 26 do wniosku tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
  • poczty elektronicznej na adresy e‑mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; marta.urbanska-jacoszek@umww.pl;  info.wrpo@wielkopolskie.pl
  • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20 (UMWW DPR).Zobacz często zadawane pytaniaWsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.11.2017