Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych


Zakończony         od 28-05-2018 do 29-06-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 27.04.2018 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie
8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

 

Wyniki naboru   31-08-2018 


Data publikacji: 07.09.2018

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5823/2018 w sprawie wyboru wniosku do do-
-finansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT w MOF
Poznania.

Skład Komisji Oceny Projektów (14.7 KB)

Uchwała 5823/2018 ZWW z 31.08.2018 r. ws. wyboru projektu do dofinansowania (38.5 KB)

Załącznik do Uchwały 5823/2018 ZWW (22.7 KB)

Uchwala 18/2018 Zarządu SMP z 5.09.2018 r. ws. wyboru projektu do dofinansowania (325.5 KB)

Załącznik do Uchwały 18/2018 Zarządu SMP (211.8 KB)

Wyniki ocen   


Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 07.08.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu
negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr:
RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/18.


Lista projektów skierowanych do negocjacji (72.5 KB)

 Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 24.07.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18 do
poddziałania Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ
projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

W dniu 19 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04‑IZ‑00‑30‑001/18.

Uchwała nr 14/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 19 lipca 2018r. - 8.3.4 Typ I (323.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.3.4 Typ I (218.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.3.4 Typ I (209.0 KB)Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28 maja 2018 r. od godziny 00.00 do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 27 kwietnia 2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych:

  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.
Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 441 616,74 PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.3.4 I typ (572.6 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.4 (629.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.4 (421.8 KB)

8.3 wzór umowy o dofinansowanie projektu DEFS (1.5 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (531.7 KB)

8.5_Podręcznik_podmiotu_zgłaszającego_beneficjenta_LSI (3 MB)

8.6_Regulamin_Użytkownika_LSI_2014_ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

8.8a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie (538.3 KB)

8.8b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 8.3.4_2018 (442.9 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (519.2 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (604.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (509.1 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (133.2 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (538.9 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (464.5 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.4 (419.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (311.7 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (379.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (615.1 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (358 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (810.5 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (689.4 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (474.2 KB)


Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, portalu www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

  • pocztą elektroniczną na adresy e‑mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl; magdalena.heiser@umww.pl; magdalena.jaskowiak@umww.pl;
  • telefonicznie: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 61 28, 61 626 63 41 (UMWW DPR).
  • bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.Zobacz często zadawane pytaniaWsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerem tel. 61 626 63 14.Data publikacji: 27.04.2018