Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Zakończony         od 28-12-2017 do 01-02-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.11.2017 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ projektu II Wsparcie
nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych). Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej (Data publikacji: 25.07.2018)

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17
do 3 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).Wydłużenie terminu oceny merytorycznej
(Data publikacji: 05.07.2018)

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17
do 27 lipca 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).Korekta
(Data publikacji: 05.01.2018)

IZ WRPO 2014+ informuje o skorygowaniu omyłki pisarskiej w Regulaminie konkursu nr: RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17
dotyczącej jednego z Kryteriów dostępu zero-jedynkowych Kryterium dotyczące Beneficjenta/Partnera
(Podrozdział 4.4, str. 57):

Było:
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Jest:
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
Wyniki naboru   02-08-2018 


Data publikacji: 20.12.2018

7 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 37/2018 zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa

Wielkopolskiego Nr 5690/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy
projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru
Nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020
poprzez aktualizację listy
projektów
ocenionych w ramach przedmiotowego konkursu stanowiącej Załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały Nr 5690/2018
oraz aktualizację
listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która
stanowi Załącznik Nr 2
do przedmiotowej uchwały Nr 5690/2018. Wprowadzone zmiany związane są z pozytywną oceną projektu
Fundacji eSzkoła
pn. „Liga eSzkoła”, który został skierowany do ponownej oceny w wyniku procedury odwoławczej i z jego wyborem
do dofinansowania.
Projekt uzyskuje dofinansowanie w wysokości 1 573 972,91 zł (w tym 1 408 291,62 zł ze środków EFS,
165 681,29 zł ze środków BP).


Uchwała nr 37/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 (371.2 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 (215.7 KB)

Uchwała nr 24/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 13 grudnia 2018 r. (320 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 24/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. (224.8 KB)

Skład komisji oceny ekspertów wniosku (187.1 KB)

Data publikacji: 24.08.2018

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5690/2018 w sprawie wyboru wniosków o
dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17. Tożsamą uchwałę w dniu 23 sierpnia 2018 r. podjął
Związek ZIT
w MOF Poznania.


Uchwała nr 15/2018 SMP z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (327.8 KB)

Uchwała Nr 5690/2018 ZWW z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (223.2 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 5690/2018 (216.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (268.8 KB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 18.06.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr:

RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/17.


Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (449.7 KB)
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 08.03.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/17 do
poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 5 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 typ II (213.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.1.4 typ II (227.0 KB)
Uchwała nr 6/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 marca 2018r. - 8.1.4 typ II (326.0 KB)Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 1 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 listopada 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016r., 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r., 26 października 2017 r., 21 listopada 2017r.):

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 8.1, Poddziałaniu 8.1.4 (typ projektu II):
  1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
  2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.
  3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
  5. Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
  6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 591 945,39 PLN i może ulec zmianie.

w tym wsparcie finansowe EFS: 4 108 582,72 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe budżetu państwa: 483 362,67 PLN

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna
wartość projektu - 50 tys. zł.


Minimalny
wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 5%.


Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu 8.1.4 (1.3 MB)

Załączniki do Regulaminu:

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS oraz WRPO 2014+ (532.1 KB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.1.4 (282 KB)

7.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (241 KB)

7.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (592.3 KB)

7.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+(3 MB)

7.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

7.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (960.1 KB)7.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (241 KB)

7.11 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (80.8 KB)

7.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (103 KB)

7.12a Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (81.1 KB)

7.13 Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych najczęści (387.2 KB)

7.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.4 (258.9 KB)

7.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (79.5 KB)

7.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (115 KB)

7.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (383.7 KB)

7.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (333.1 KB)

7.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (86.9 KB)

7.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (683.2 KB)


Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.
Zobacz często zadawane pytania
Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


Data publikacji: 28.11.2017