Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ 2. Usługi społeczne w MOF Poznania

.
Zakończony         od 25-03-2020 do 12-06-2020

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 24.02.2020 r. ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ 2. Usługi społeczne w MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   17-06-2020 


Data publikacji: 17.06.2020


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
20142020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego informują, że nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w ramach naboru
nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20 w trybie konkursowym.

Komunikaty   


Informacja w sprawie przedłużenia naboru
(Data publikacji: 02.04.2020)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20
dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, 
Typ 2. Usługi społeczne w MOF Poznania do 12 czerwca 2020 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy wielu
instytucji będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 02.04.2020 r.

Regulamin 7.2.3 obowiązuje od 02.04.2020 r. (711.8 KB)


Uchwała Nr 2084/2020 ZWW z dn. 2.04.2020 w spr.: zm. uchwały Nr 1887/2020 ZWW z dnia 20.02.2020 w sprawie:
przyjęcia reg. konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20 (370.0 KB)


Załącznik do uchwały Nr 2083/2020 ZWW z dn. 2.04.2020 - Ogłoszenie o naborze Podziałanie 7.2.3 (430.2 KB)
Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 25 marca 2020 r. od godziny 7.30 do 12 czerwca 2020 r. 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 24 lutego 2020 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską  na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2020 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 7.2.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 1737/2020 ZWW z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późniejszymi zmianami).

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:

  • jst,
  • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Premiowane będą projekty składane przez organizacje pozarządowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 7.2, Poddziałaniu 7.2.3, Typ 2. Usługi społeczne w MOF Poznania:

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych.
  2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
  3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
  4. Placówki wsparcia dziennego.
  5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, diagnoza FAS).

 

Dodatkowo premiowane będą projekty zakładające wsparcie placówek wsparcia dziennego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi Ogółem: 730 619 PLN:

- w tym wsparcie finansowe EFS: 653 712 PLN,

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 76 907 PLN.

 

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalny wkład własny: 5%.

 

Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie są jedynie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartość 100 000 EUR. Wniosek będzie rozliczany  w oparciu o kwoty ryczałtowe opracowane przez beneficjenta.


Niezbędne dokumenty

Regulamin 7.2.3 obowiązuje od 02.04.2020 r. (711.8 KB)

8.0 Regulamin 7.2.3 (861.3 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramch konkursu dla Poddziałania 7.2.3 (562.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramch Poddziałania 7.2.3 (608.5 KB)

8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (950.2 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (552.4 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (881.5 KB)

8.6a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (823 KB)

8.6b Karta oceny strategicznej ZIT projektu dla Poddziałania 7.2.3 (436.6 KB)

8.7a Wzór deklaracji poufności - ocena strategiczna ZIT (648.2 KB)

8.7b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (348.9 KB)

8.7c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (332.3 KB)

8.8a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (571.9 KB)

8.8b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena startegiczna ZIT (629.2 KB)

8.8c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (447.3 KB)

8.8d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (325.4 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014 + (411.2 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (128.5 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów i usług (376.4 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.3 (190.4 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (297.7 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (362.7 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.4 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (564.2 KB)

8.17 Lista oswiadczen Wnioskodawcy i Partnera (342.9 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 24.02.2020