Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)


Zakończony         od 26-06-2017 do 03-07-2017


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 26.05.2017 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów,

konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie

strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategiiniskoemisyjnych w tym mobilność miejska

w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązanez tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów

przesiadkowych (ZWP). Ogłoszenie zostało opublikowane przez UrządMarszałkowskiWojewództwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie

Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   21-11-2017 


Data publikacji: 27.11.2017

W dniu 21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4563/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy

wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych

do dofinansowania w ramach naboruNr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑003/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych

w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla

MOF Poznania”, realizowanego w ramachWielkopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku

z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listęprojektów pozytywnieocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Skład Komisji Oceny Projektów 3.3.3 003/17 (315 KB)

Uchwała 39/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 20.11.2017 ws. wyboru projektów do dofinansowania (328.2 KB)

Uchwała 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wyboru projektów do dofinansowania (283.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4563/2017 Zarządu Woj. Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wyboru projektów do dofinansowania (219.8 KB)


Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 16.11.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych

pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (221.5 KB)Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 26.10.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie 6 wniosków zostało ocenionych
pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków
Komisji Oceny Projektów.
Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 31.08.2017)

31 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszeni Metropolia Poznań podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy
rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 w ramach
w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ I (233.5 KB)

Uchwała nr 30/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 31.08.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ I (323.7 KB)Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 26 czerwca 2017 r. od godziny 7.30 do 3 lipca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 26 maja 2017 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 3.3.3 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 25 maja 2017 r.).

Jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3 Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) polegające w szczególności na:

  1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść (w tym podziemnych przejść dla pasażerów z peronów do ZWP) i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innych elementów infrastruktury służących poprawie jakości obsługi i zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów ZWP, w tym peronów dla autobusów, pętli autobusowych, wiat przystankowych, zatok autobusowych, oświetlenia miejsc obsługi podróżnych,
  3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
  4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,
  5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),
  6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,
  7. Zakupie niskoemisyjnych autobusów służących do dowożenia pasażerów do ZWP,
  8. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wyłącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt. 7,
  9. Inwestycjach związanych z uruchomieniem w obrębie oddziaływania ZWP towarzyszących usług transportowych (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, stacje rowerów publicznych/miejskich),
  10. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).


W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach i przystankach kolejowych położonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania a także przy kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – węzłach systemu transportowego Miasta Poznania, integrujących istniejącą i planowaną sieć tramwajową z zewnętrzną komunikacją publiczną i indywidualną w sposób zapewniający sprawny dostęp do Poznania jako rdzenia Metropolii. W gminach pozbawionych funkcjonującej komunikacji kolejowej węzły przesiadkowe mogą być tworzone przy istniejących przystankach komunikacji autobusowej, dowożącej pasażerów do trakcji kolejowej lub tramwajowej. Ponadto w ramach projektu mogą być także realizowane węzły przesiadkowe położone przy wodnych liniach komunikacyjnych.

 

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej 2 z elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-9 (przy czym pkt. 8 jest możliwy do realizacji wyłącznie w połączeniu z pkt. 7 i to połączenie nie jest traktowane jako 2 elementy) oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 10. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.

 

Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO 2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrost znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Obligatoryjnym elementem projektu powinna być budowa dodatkowych miejsc postojowych w istniejących przy ZWP obiektach „park&ride” lub budowa nowych obiektów „park&ride” przy istniejącym ZWP lub obiektów „park&ride” zlokalizowanych poza istniejącym ZWP ale funkcjonalnie z nim powiązanych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 150 000 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.


Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
Regulamin_3.3.3_typ 1 (930.5 KB)

1. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 typ 1 (503.9 KB)

2. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (550.9 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (127.8 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (458 KB) UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

8. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych (135.3 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.3.3 typ1 (205.4 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

12. Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

20. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

21. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

22. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

23. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

24. Załącznik nr 22 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (65.5 KB)

25. Załącznik nr 32 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (53.5 KB)

26. Załącznik nr 36 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (81.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 26.05.2017