Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania


Zakończony         od 30-09-2016 do 30-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dnia 30.08.2016 r. ogłaszają
nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu II rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Wyniki naboru   12-05-2017 

W dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3615/2017 wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania
3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, Typ projektu II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+
przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.                              

 

Uchwała Nr 3615/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (295.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3615/2017 (457.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 8.05.2017 ws. wyboru wniosków 3.3.3 Typ II (327.4 KB)

Skład KOP IZ 3.3.3 typ II (270.6 KB)

Skład KOP IP ZIT POZ 3.3.3 Typ II (229.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (3.8 MB)


Wyniki ocen 

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 05.05.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.3.3 003-16 (217.3 KB)Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 21.03.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że ramach naboru RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16 złożono 2 wnioski o dofinansowanie.
Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione
merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 11.01.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16 do poddziałania 3.3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych
na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 9 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania
w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ II (226.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (227.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ II (250.0 KB)


Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r.).

- Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawneNa co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

 1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
  • pasów ruchu dla rowerów,
  • parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
 3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
 5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.


W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej 2 z elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.


Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 10 000 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
 • minimalny wkład własny – 15%,

Niezbędne dokumenty

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)Instytucja Zarządzająca informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 listopada 2016 roku podjął uchwałę w spr. zmiany zapisów w regulaminie konkursu RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/16. Zmiana Regulaminu Konkursu dotyczy załącznika nr 3 do Regulaminu, tj. wzoru wniosku o dofinansowania:

Zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu „Wzór wniosku o dofinansowanie” w pkt. VIII „Oświadczenia Wnioskodawcy” pkt. 2 otrzymują brzmienie: Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.”

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie typ II (532.8 KB)


Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 18 listopada 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.
___________________________________


Regulamin 3.3.3 Typ II projektu (915.1 KB)

1 - Kryteria wyboru projektów (106.1 KB)

2 - Podręcznik użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3_typII (532.5 KB)

4 - Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3 typ II) (134.6 KB)

4 - Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (95.7 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (467.5 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

7 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (503.3 KB)

8 - Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych (160.8 KB)

9 - Instrukcja wypełniania wniosku - Poddziałanie 3.3.3 - typ II (337.6 KB)

10 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

11 - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

12 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14 - Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15 - SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmainy klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16 - Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17 - Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (310.5 KB)

18 - Wzor oswiadczenia rejestry GDOS (68.5 KB)

19 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

20 - Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

21 - Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

22 - Wytyczne KE opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

23 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (476 KB)

24 - Załącznik nr 29 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

25 - Załącznik nr 40 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)


 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; paulina.niewiadomska@umww.pl; marta.kubacka@umww.pl
 • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 63 16 (UMWW DPR)
 • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.08.2016