Zobacz efekty

W Strategii ZIT założono osiągnięcie następujących efektów (wskaźniki produktu):


 • powstanie co najmniej 40 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

 • wybudowanych zostanie minimum 53 km dróg rowerowych

 • przebudowanych zostanie 3 km dróg wojewódzkich

 • zmodernizowanych energetycznie zostanie 46 budynków publicznych

 • wsparciem objętych zostanie 9 zabytków i instytucji kultury

 • wsparcie uzyskają co najmniej 4 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego

 • minimum 1 097 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego odbędzie staże i praktyki u pracodawców

 • co najmniej 1 543 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych zostanie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 • ponad 80 szkół kształcenia ogólnego zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt dla pracowni przedmiotowych

 • powstaną co najmniej 464 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

 • działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej objętych będzie ponad 56 tys. mieszkańców Metropolii Poznań

 • ponad 3 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska wsparcie dzięki poprawie dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejW późniejszym okresie w tym miejscu będzie można znaleźć informacje o efektach zakończonych projektów realizowanych w ramach wdrażania Strategii ZIT.