P6. Integracja sieci dróg wojewódzkich w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu
Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu drogowego w obszarze funkcjonalnym Poznania. Powinno się go osiągnąć poprzez budowę, przebudowę i modernizację sieci drogowej,
w taki sposób, aby wzmacniała ona powiązania jednostek wewnątrz obszaru funkcjonalnego, umożliwiając połączenie ich z główną siecią drogową regionu. Rozbudowa sieci drogowej zapewni lepszą spójność obszaru oraz poprawi jego dostępność. Wpłynie także na wzrost konkurencyjności Metropolii poprzez wzmocnienie funkcji transportowych. Odpowiednia infrastruktura drogowa zapewni dobrą dostępność czasową i ekonomiczną wszystkich miejsc w obszarze funkcjonalnym Poznania, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całej Metropolii. W ramach projektu P6 możliwa będzie realizacja wyłącznie przedsięwzięć uwzględnionych w regionalnym planie transportowym.

Działania w ramach projektu
Do realizacji wybrana zostanie budowa i przebudowa dróg wojewódzkich zarządzanych przez Miasto Poznań, na których natężenie ruchu w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, z uwagi na powstanie nowych dróg ekspresowych. Lista obejmuje następujące zadania:
 
6.1. Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Ulica Gdyńska na terenie gminy Czerwonak jest drogą wojewódzką nr 196 Poznań – Wągrowiec. Planowana jest przebudowa tej drogi na odcinku od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
Aktualnie droga posiada jedną jezdnię o szerokości 7,0 m. Po stronie zachodniej drogi przebiega jednotorowa linia kolejowa Poznań – Wągrowiec. Droga wyposażona jest obustronnie w zatoki autobusowe. Nawierzchnia drogi znajduje się w średnim stanie technicznym. Na drodze występują utrudnienia w ruchu spowodowane przez pojazdy skręcające w lewo w drogi boczne. Istotnym problemem jest także brak chodników i ścieżek rowerowych, szczególnie przy granicy miasta Poznania oraz w rejonie dojścia do skrzyżowania z ul. Poznańską, do zatok autobusowych i do przystanku PKP.
DW 196 ul. Gdyńska integruje się z węzłami drogowymi na drogach szybkiego ruchu przez drogi przebiegające na terenie miasta Poznania i w jego otoczeniu tj.:
  • z autostradą A2 - węzeł Krzesiny poprzez ul. Nowe Zawady i Jana Pawła II oraz ul. Krzywoustego,
  • z drogą ekspresową S5 - węzeł Kostrzyn poprzez ul. Bałtycką i Warszawską (DK 92),
  • z drogą ekspresową S11 - węzeł Tarnowo Podgórne poprzez ul. Lechicką, Lutycką i Dąbrowskiego (DK 92).
 
6.2. Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta
Ulica Gdyńska na terenie miasta Poznania jest drogą wojewódzką nr 196 Poznań – Wągrowiec. Planowana jest przebudowa tej drogi od skrzyżowania z ul. Bałtycką tj. drogą krajową nr 92 Warszawa – Poznań – Świecko do granicy miasta.
Aktualnie droga posiada jedną jezdnię o szerokości 7,0 m z jednostronną ścieżką rowerową szerokości 2,5 m po stronie wschodniej. Po stronie wschodniej drogi przebiega jednotorowa linia kolejowa Poznań – Wągrowiec. Droga wyposażona jest w zatoki autobusowe po stronie zachodniej – brak zatok autobusowych po stronie linii kolejowej. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się dwa przejazdy kolejowe: jeden niestrzeżony w obrębie skrzyżowania z ul. Bałtycką z bocznicą kolejową i drugi w km 1+300 w pobliżu granicy miasta strzeżony z linią kolejową Poznań-Wągrowiec w obrębie przystanku kolejowego Poznań – Karolin. Nawierzchnia drogi znajduje się w średnim stanie technicznym. Na drodze występują utrudnienia w ruchu spowodowane przez pojazdy skręcające w lewo w drogi boczne oraz w liczne zjazdy publiczne do zakładów pracy, a także autobusy komunikacji publicznej zatrzymujące się na pasie ruchu bez zatok po stronie linii kolejowej. Ponadto przy granicy miasta i przystanku kolejowego Poznań – Karolin nie jest uporządkowany ruch pieszy wzdłuż drogi – dojście do skrzyżowania z ul. Poznańską, do zatok autobusowych oraz do przystanku PKP. Nad drogą wojewódzką pomiędzy przejazdem kolejowym a znajdującym się już na terenie gminy Czerwonak skrzyżowaniem z ulicą Poznańską przebiega po wiadukcie dwutorowa kolejowa obwodnica miasta. W planach zagospodarowania przestrzennego miasta w przyszłości planuje się wzdłuż obwodnicy kolejowej od strony miasta budowę III Ramy Komunikacyjnej – drogę dwujezdniową wraz z węzłem drogowym DW 196 (ul. Gdyńską).
 
DW 196 ul. Gdyńska integruje się z węzłami drogowymi na drogach szybkiego ruchu przez drogi przebiegające na terenie miasta Poznania i w jego otoczeniu tj.:
  • z autostradą A2 - węzeł Krzesiny poprzez ul. Nowe Zawady i Jana Pawła II oraz ul. Krzywoustego,
  • z drogą ekspresową S5 - węzeł Kostrzyn poprzez ul. Bałtycką i Warszawską (DK 92),
  • z drogą ekspresową S11 - węzeł Tarnowo Podgórne poprzez ul. Lechicką, Lutycką i Dąbrowskiego (DK 92).

Beneficjenci
Miasto Poznań
 
Finansowanie
Podprojekt 6.1 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Całość projektu:  7,50  mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 75%):  3,00 mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 25%):  4,5 mln EUR.
 
Podprojekt 6.2 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta
Całość projektu:  13,334  mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 75%):  10,00 mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 25%):  3,334  mln EUR.
 
Rodzaj naboru
Tryb pozakonkursowy.