Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Środki na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pochodzą w naszym województwie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na etapie programowania nowej perspektywy unijnej podjęto decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków, w postaci części rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych, na realizację inwestycji w ramach ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Przewidziana alokacja na realizację projektów w ramach ZIT dla miasta wojewódzkiego w Wielkopolsce wynosi 196,6 mln euro.
 
Celem realizacji ZIT w Polsce jest:
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich);
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.
 
Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim odbywa się poprzez Instytucje Pośredniczące (IP) właściwe dla dwóch obszarów funkcjonalnych:
  • Stowarzyszenie Metropolia Poznań – w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (ZIT dla miasta wojewódzkiego),
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – w obszarze ośrodka regionalnego Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym).

Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.), zawartego pomiędzy Związkiem ZIT a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Z dokumenten można zapoznać się tutaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146) Stowarzyszenie pełni zadania obejmujące udział w wyborze projektów do dofinansowania oraz współpracę przy przygotowaniu kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych poddziałań dedykowanych ZIT. Funkcjonowanie Związku ZIT dla MOF Poznania finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska