Wyniki oceny strategicznej ZIT w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20
do poddziałania Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 25 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji
ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu
z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20.

Uchwała nr 11/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 25 listopada 2020 - 3.3.3 Typ II (250.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (314.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 3.3.3 Typ II (210.0 KB)