Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT 2021+Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w terminie od 18 stycznia do 23 lutego 2023 roku.

Procedura konsultacji dokumentu została zrealizowana na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Informacja nt. trwających konsultacji została upubliczniona poprzez publikację na stronach internetowych (m.in. stronie SMP www.metropoliapoznan.pl, stronie ZIT Poznań www.zit.metropoliapoznan.pl, stronie BIP SMP www.bip.metropoliapoznan.pl, stronie aglomeracyjnego portalu konsultacji społecznych dla Metropolii Poznań www.konsultacje.metropoliapoznan.pl) oraz wysyłkę informacji w formie mailowej do samorządów i podmiotów z terenu Metropolii Poznań wraz z prośbą o dalsze upublicznienie i opiniowanie dokumentu.

Wraz z informacją o konsultacjach społecznych opublikowano projekt dokumentu Strategii ZIT wraz z załącznikiem tj. listą projektów, a także udostępniono dedykowany formularz uwag.

Wszystkim zainteresowanym podmiotom umożliwiono przekazywanie uwag, wniosków i opinii o projekcie dokumentu w formie pisemnej z wykorzystaniem:

 

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

W toku prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło 16 uwag dotyczących treści dokumentu. Wszystkie uwagi zostały zgłoszone za pomocą elektronicznego formularza zgłaszania uwag. Większość z nich została uwzględniona.

Ponadto, projekt Strategii ZIT z załącznikiem tj. listą projektów został poddany opiniowaniu przez członków Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027. Rada Doradcza ZIT jest organem doradczym składającym się z osób reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne. Zgodnie z regulaminem Rady do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów zaproponowanych do realizacji. Zadaniem Rady jest także opiniowanie zmian Strategii ZIT oraz udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.

W dniu 16 lutego 2023 r. na drugim posiedzeniu tego gremium członkowie Rady Doradczej ZIT przyjęli jednomyślnie uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami. Jedyna przyjęta przez Radę rekomendacja dotyczyła fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych dla niemowląt.

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych jest udostępnione w dokumencie raportu:

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027 (920 KB)


Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/prawo-i-dokumenty/raport-z-konsultacji-spolecznych-strategii-zit-2021/rcz