Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozporządzenia

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

• Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480_2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (OMNIBUS) z dnia 18 lipca 2018 r.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/rozporzadzenia