Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Dokumenty programowe WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wersja 10.0 (1.9 MB)


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.17 z dnia 23 września 2021 r. (5.5 MB)

Załączniki:


Tabela zmian (812.2 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (710.4 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteriów Wyboru Projektów EFRR (7.6 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (687.1 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 6 Rynek Pracy (522.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 7 Włączenie społeczne (709.6 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 8 Edukacja (637.4 KB)
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-programowe-wrpo-2014