Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

P7. Metropolitalny system tras rowerowych.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa stanu oraz rozbudowa dróg rowerowych, a także w przypadku projektu  „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” – towarzyszącej infrastruktury rowerowej (np. publicznych parkingów rowerowych, kładek rowerowych, systemu publicznych rowerów miejskich i towarowych), co pozwoli na stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej, skorelowanego z systemem parkingów B&R oraz zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi, cechującego się wysoką jakością. Rezultatem działania będzie także zwiększenie udziału podróży wykonywanych rowerem w ramach wszystkich przemieszczeń na obszarze objętym projektem oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Rower stanie się alternatywą dla przemieszczeń wykonywanych samochodem na krótszych dystansach (do 5-7 km). Promowanie dróg rowerowych i roweru jako środka transportu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej  w zakresie efektywnego wykorzystania energii, co powinno przełożyć się na zachowania sprzyjające oszczędzaniu energii i tym samym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do otoczenia.
 
Działania w ramach projektu
7.1. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej
Przedsięwzięcie Wartostrada pieszo-rowerowa polega na budowie układu pieszo-jezdnego (dróg pieszych i rowerowych) w dolinie rzeki Warty na terenie zalewowym i na wałach wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową (np. publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe, system publicznych rowerów miejskich). Obejmuje ono swoim zasięgiem część doliny Warty w granicach Metropolii Poznań oraz towarzyszącą infrastrukturę rowerową (np. publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe, system publicznych rowerów miejskich i towarowych). Trasa zapewni swobodne i bezkolizyjne przemieszczanie się rowerzystom wzdłuż rzeki Warty na obszarze funkcjonalnym Poznania, co zwiększy atrakcyjność ruchu rowerowego jako alternatywy dla ruchu samochodowego. Docelowo Wartostrada stanie się najważniejszym szlakiem rowerowym Metropolii w relacji północ – południe. Beneficjent będzie zobowiązany w ramach projektu przeprowadzić działania informacyjno-promocyjne nowo wybudowanej trasy.
 
7.2. Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania
Budowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania ma na celu zwiększenie dostępności potencjalnych źródeł i celów podróży. W Poznaniu łączna długość ścieżek rowerowych wynosi 133,87 km (dane z roku 2013). Pozostałe gminy Metropolii cechuje bardzo zróżnicowany stan infrastruktury rowerowej. W ramach projektu powstaną drogi, które połączą dotychczas istniejące odcinki. Powstanie spójna sieć dróg rowerowych. Istotnym elementem działania będzie budowa tras rowerowych prowadzących do zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Poprawie ulegnie też jakość powstających ścieżek i dróg. W ramach przedmiotowego działania może być także rozbudowywany międzydzielnicowy układ dróg rowerowych w Poznaniu, będący elementem metropolitalnej sieci dróg rowerowych. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z transportu rowerowego na nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych. Efektem realizacji działania będzie zwiększenie liczby osób korzystających z rowerów w codziennych dojazdach do pracy i szkół oraz do lokalnych centrów usług, a także rozwój turystyki rowerowej w MOF Poznania. Założenia związane z rozbudową systemu tras rowerowych są zgodne z Koncepcją Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
 
Wsparcie będą mogły otrzymać kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:
  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.);
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego: 

    -       pasów ruchu dla rowerów,

    -       parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu);

  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu);
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu);
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum dwóch elementów wskazanych w pkt. 1-4).
 
Beneficjenci
                      
Finansowanie
Podprojekt 7.1. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej
Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym:
 
Podprojekt 7.2. Ścieżki rowerowe na obszarze funkcjonalnym Poznania:
Całość projektu: 9,412 mln EUR, w tym:
 
Rodzaj naboru
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne/projekt-strategiczny-p7