Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

P3. Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+

Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Realizacja projektów wynika z potrzeby wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji kluczowych i kompetencji zawodowych oraz umiejętności podejmowania trafnych wyborów zawodowych i życiowych.
Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dlatego przewiduje się również realizację wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń kończących się uzyskaniem dodatkowych uprawnień i kompetencji. Realizacja projektów przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na rynku pracy uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, co  w rezultacie zwiększy szanse na zatrudnienie. W efekcie długofalowym, realizacja celu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności rynku pracy, podniesienia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług  i nowoczesnej gospodarki.
 
Działania w ramach projektu 
3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

W ramach podprojektu będą realizowane następujące działania:
  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.
 
3.2. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Wysoko wyspecjalizowane szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe dla strategicznych branż gospodarki regionu wymagają wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Posiadanie takiej kadry umożliwi certyfikację szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i prowadzenie szkoleń na potrzeby rynku pracy. Akredytacja umożliwi nadawanie przyszłym pracownikom uprawnień na poziomie europejskim, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Planowane działania:
  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  2. Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji przez osoby dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  3. Podnoszenie kompetencji pracowników pedagogicznych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
 
Beneficjenci
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
 
Finansowanie
 Podprojekt 3.1. "Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych"
Całość projektu: 3,333 mln EUR, w tym:
(w tym EFS do 85% - 2,833 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 0,167 mln EUR)
 
Podprojekt 3.2. „Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”
Całość projektu: 2,222 mln EUR, w tym:
(w tym EFS do 85% - 1,889 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 0,111 mln EUR)
 
Rodzaj naboru
Tryb konkursowy.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne/projekt-strategiczny-p3