Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Stęszew
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: 2018 - 2022
Wartość projektu:

19 448 683,22 zł

Dofinansowanie UE:

9 688 167,26 zł


Zakres projektu:
Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych (z.w.p.) przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie wraz z realizacją ścieżek rowerowych. Tereny z.w.p. będą przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  1. Węzeł Stęszew - Budowa z.w.p w Stęszewie ma dotyczyć wykonania parkingu dla samoch. osobowych parkujących w systemie P&R na 142 miejsca postojowe dla samoch. osobowych.Zaprojektowano również parking K&R na 10 miejsc postojowych. Projektuje się parking „Bike&Ride” wyposażony w wiatę rowerową modułową na 36 rowerów Projektowane są dwie toalety publiczne–automatyczne, elementy małej architektury, oświetlenie terenu parkingu i dojść lampami Led. Planuje się frezowanie nawierzchni jezdni ul.Składowe,j wykonanie nakładki asfaltowej. Zaplanowano remont chodnika i zatoki autobusowej.Ponadto wzdłuż parkingów planuje się zrealizować ciąg pieszo-rowerowy oraz łącznik do ul.Poznańskiej o długości ok. 566 m.
  2. Węzeł Strykowo - Realizacja z.w.p. w Strykowie ma dotyczyć wykonania parkingu na 50 miejsc postojowych dla samoch. osobowych (parkujących w systemie P&R) oraz 2 miejsca w systemie K&R. Projektuje się parking dla rowerów wyposażony w wiatę rowerową przeznaczoną na 36 rowerów. Projektuje się toaletę publiczną– automatyczną, elementy małej architektury, oświetlenie terenu parkingu dojść lampami Led.W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa ul.Kolejowej.Realizacja zadania obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na nawierzchni z bruku oraz budowę zatoki autobusowej Do węzła Strykowo projektuje się 2 ścieżki rowerowe przy dr. powiatowych tj.nr 2451 Strykowo-Modrze o dług.ok.2890 m oraz n r 2450P na odcinku Sapowice -Strykowo na dług. 4932 m
  3. W ramach projektu zaplanowano działania informacyjne i promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Efekty realizacji projektu:


.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-systemu-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-przy-stacji-kolejowej-w-steszewie-i-przystanku-kolejowym-w-strykowie-zlokalizowanych-na-terenie-gminy-steszew