Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Projekt strategiczny P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej

...

Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem głównym projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych ukierunkowana na budowę i upowszechnienie elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Metropolii Poznań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania przestrzenią, poprzez wdrożenie pierwszych efektów budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) zapewniających harmonizację, integrację i wymianę danych rejestrów publicznych, dostarczenie nowych, dojrzałych e-usług oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej: aplikacyjnej, systemowej i technicznej (sprzętowej).” Pozostałe cele – szczegółowe cele strategiczne to:
  1. Zwiększenie efektywności procesów zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania przestrzenią na poziomie metropolii w szczególności poprzez wsparcie realizacji zadań planowania strategicznego, głównie w obszarze planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska;
  2. Modernizacja systemów teleinformatycznych wspomagających procesy zarządzania jednostek samorządu terytorialnego Metropolii Poznań w szczególności w obszarze zadań związanych z szeroko rozumianą informacją przestrzenną;
  3. Usprawnienie wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi poprzez dostarczenie procedur i narzędzi do niezbędnej wymiany i integracji danych głównie na styku współdziałania administracji szczebla powiatowego i gminy;
  4. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Metropolii Poznań, w tym wzmocnienie jej wizerunku i promocji w Internecie;
  5. Wspieranie procesu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  6. Przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej na poziomie lokalnym.
 
Działania w ramach projektu
W ramach projektu pt. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MESIP) dla Metropolii Poznań podjęte zostaną dwa kluczowe działania:
 
Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki im podległe

Finansowanie
Całość projektu: 4,017 mln EUR, w tym:
 
Rodzaj naboru
 Tryb pozakonkursowy.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne/projekt-strategiczny-p13