Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 29-07-2019 do 28-10-2019


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.06.2019 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie
projektów, konkurs nr RPWP.07.02.03‑IZ.00‑30‑001/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało
opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty   


Zwiększenie alokacji (Data publikacji: 17.01.2022)


W dniu 13 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4548/2022 w sprawie: zmiany uchwały
Nr 872/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 dla
Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 7.2.3 „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 13 stycznia 2022 roku.


Uchwała Nr 4548/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku (215.1 KB)

Regulamin 7.2.3 obowiązujący od 13 stycznia 2022 r (1.1 MB)Wydłużenie terminu oceny
(Data publikacji: 25.03.2020)

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 do
30 maja 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.7.6 Regulaminu Konkursu).Zwiększenie alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19
(Data publikacji: 22.02.2020)

27 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1913/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji
w ramach konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie
7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Regulamin 7.2.3 aktualizacja (1.4 MB) - obowiązuje od 27.02.2020

Uchwała Nr 1913 /2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. (522.2 KB)Informacja ws. przedłużenia naboru
(Data publikacji: 05.09.2019)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 28 października 2019 r. Powyższa decyzja
podyktowana jest obiektywnymi okolicznościami związanymi ze zgłaszanymi problemami przez potencjalnych beneficjentów z wybo-

-rem partnerów (organizacji pozarządowych) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.


Regualmin konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 AKTUALIZACJA (1.3 MB)

Wyniki naboru   28-05-2020 


Data publikacji: 17.01.2022

W dniu 13 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4549/2022 w sprawie zmiany wyboru
do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19.  Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także
Związek ZIT dla MOF Poznania.


Uchwała Nr 4549/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku (462.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW Nr 4549-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku (202.4 KB)

Uchwała nr 1/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 13 stycznia 2022 roku (318.9 KB)Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.3.
(Data publikacji: 13.07.2021)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania
7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.3 (376.4 KB)Data publikacji: 05.06.2020


W dniu 28 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2279/2020 w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania
w ramach naboru nr RPWP.07.02.03 IZ.00-30-001/19. Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Związek ZIT dla MOF Poznania.


Uchwała nr 2279/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.05.2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (535.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2279/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (202.3 KB)

Uchwała nr 7/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 03.06.2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (354.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (133.1 KB)
Skład Komisji Oceny Projektów (313.5 KB)

Wyniki ocen   


Wyniki oceny merytorycznej
(Data publikacji: 13.03.2020)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach
konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19.


Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (445 KB)

Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 28.11.2019)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 do
poddziałania Poddziałania 7.2.3 Uługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 25 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19.

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 25 listopada 2019 - 7.2.3 (319.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 7.2.3 (211.0 KB)


Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (lsi.wielkopolskie.pl) od 29 lipca 2019 r. od godziny 7.30 do 6 września 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 czerwca 2019 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37,
60‑537 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2020 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?


Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 7.2.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmienioną 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r.,16 marca 2018 r., 23 maja 2018 r., 19 lipca 2018 r., 24 sierpnia 2018 r., 12 września 2018 r., 15 listopada 2018 r., 20 grudnia 2018 r., 24 stycznia 2019 r., 21 lutego 2019 r., 28 marca 2019 r., 4 kwietnia 2019r.):

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:


Na co można uzyskać dofinansowanie?


Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 7.2, Poddziałaniu 7.2.3:

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998 ze zm.):

  1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych.
  2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
  3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
  4. Placówki wsparcia dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
  5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, diagnoza FAS) (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 11 176 470,59 PLN  14 259 324,08 PLN i może ulec zmianie

Poziom dofinansowania projektów:

 Minimalny wkład własny: 5%.

 Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.


Niezbędne dokumenty


Regulamin 7.2.3 (1.1 MB) - AKTUALNY, obowiązuje od 13.01.2022 r.

Regulamin 7.2.3 aktualizacja (1.4 MB) - obowiązuje od 27.02.2020 (NIEAKTUALNY)

Regulamin konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 AKTUALIZACJA (1.3 MB)  (NIEAKTUALNY)


8.0 Regulamin konkursu 7.2.3 (1 MB) (NIEAKTUALNY)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramch konkursu dla Poddziałania 7.2.3 (617.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramch Poddziałania 7.2.3 (502.9 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (856 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (549.8 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (814.2 KB)

8.6 a. Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (626.3 KB)

8.6 b. Karta oceny strategicznej ZIT projektu dla Poddziałania 7.2.3 (467.3 KB)

8.7 a Deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (545.3 KB)

8.7 b. Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (404.2 KB)

8.7 c. Wzór deklaracji poufności eksperta obserwatora (303.6 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena strategi.. (862.2 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena startegiczna Z.. (767.3 KB)

8.8 c. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (483.4 KB)

8.8 d. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (293.6 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014 + (361.1 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (137.7 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach etapu grupy projektów towarów i usług (427.5 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.3 (656.3 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.9 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (415.8 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (509.3 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (537.7 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (456.2 KB)


Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Zobacz często zadawane pytaniaWsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.06.2019

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-7-2-3-uslugi-spoleczne-w-ramach-zit-dla-mof-poznania