Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Środa Wielkopolska
Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji: maj 2016 – listopad 2017
Wartość projektu:

1 143 135,87 zł

Dofinansowanie UE:

971 665,48 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na przebudowie zintegrowanego węzła przesiadkowego polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w drogach dojazdowych do dworca PKP:

  1. w ul. Dworcowej: przebudowie ulicy wraz z odwodnieniem 315,49 m oraz skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ulicą Niedziałkowskiego (droga woj. nr 432), przebudowie 86 miejsc postojowych, przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej o dł. 0,260 km, budowie oświetlenia ulicznego (10 słupów oświetleniowych i 13 punktów świetlnych) i demontażu 3 istniejących słupów oświetleniowych;
  2. w ul. Niedziałkowskiego: przebudowie istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o dł. 685 m (w tym ścieżka pieszo - rowerowa).

Ponadto przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne.


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/przebudowa-drog-dojazdowych-do-dworca-pkp-w-srodzie-wielkopolskiej