Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18

1. Jak długo może być finansowana działalność bieżąca utworzonego miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3?

 

Zgodnie z zapisami w części 7 regulaminu konkursu „Informacje dodatkowe”, które powstawały w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobka, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, może być finansowania przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jednocześnie pkt 1.1.2 regulaminu konkursu doprecyzowuje powyższy zapis wskazując, że działalność bieżąca w ramach przedmiotowego konkursu może być dofinansowana wyłącznie przez 12 miesięcy.

 

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-06-04-02-iz-00-30-001-18/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-06-04-02-iz-00-30-001-18