Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania - RPZ Czerniak


Zamknięty         od 28-05-2018 do 27-07-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 27.04.2018 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie
aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Ogłoszenie zostało
opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty   


Data publikacji: 30.05.2018

Zmienia się zapisy Regulaminu konkursu dla Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne”, Poddziałanie 6.6.2 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach
ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla „Programu profilaktyki
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” poprzez zmianę
zapisów rozdziału 4.4 „Kryteria dostępu – zero jedynkowe” w zakresie dostosowania treści kryteriów do rekomendacji Komitetu
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia.


Zmienione zapisy regulaminu przedstawiamy poniżej.


Regulamin konkursu 6.6.2 1 AKTUALNY (491.3 KB)

Wyniki naboru   06-08-2018 

Data publikacji 06.08.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego informują, że w ramach naboru nr RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w trybie
konkursowym nie wpłynął żaden wniosek.Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28 maja 2018 r. od godziny 00.00 do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 27 kwietnia 2018 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61‑124 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci poddziałania 6.6.2 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmienionym 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r. oraz 16 marca 2018 r.).:
  1. pracodawcy,
  2. instytucje rynku pracy,
  3. podmioty ekonomii społecznej,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące program profilaktyki zdrowotnej, służący wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej w zakresie regionalnego programu zdrowotnego:

Projekt powinien zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ogółem 2 484 250,00 PLN (łącznie środki EFS i krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa), w tym:

2 222 750, 00 PLN - wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%


Minimalny wkład własny: 5%


Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN.


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 30.05.2018

Zmienia się zapisy Regulaminu konkursu dla Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne”, Poddziałanie 6.6.2 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach
ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla „Programu profilaktyki
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” poprzez zmianę
zapisów rozdziału 4.4 „Kryteria dostępu – zero jedynkowe” w zakresie dostosowania treści kryteriów do rekomendacji Komitetu
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia.


Zmienione zapisy regulaminu przedstawiamy poniżej.


Regulamin konkursu 6.6.2 1 AKTUALNY (491.3 KB)Regulamin konkursu 6.6.2 1/18 (491.5 KB) NIEAKTUALNY

8.1 Program profilaktyki nowotworów skóry MOF Poznania (1.4 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (479.4 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.2 (440.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.3 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie 6.6.2 (547.5 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1017.7 KB)

8.9a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie WRPO 2014+ (648.8 KB)

8.9b Karta oceny strategicznej ZIT projektu konkursowego WRPO 2014+ (449.7 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (433.2 KB)

8.11a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (528.9 KB)

8.11b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (547.3 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (652.5 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych (621 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.2 (245.6 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (351.4 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (431.2 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (390.6 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (381.3 KB)


Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, portalu www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerem tel. 61 626 63 14.Data publikacji: 27.04.2018

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-06-06-02-iz-00-30-001-18-rpz-czerniak