Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań

Data publikacji: 18.07.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej",
złożonego w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej) (Projekt strategiczny
P7 Metropolitalny system tras rowerowych).

W dniu 17 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku
złozonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17.


Lista rankingowa wn. rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Wartostrada (253.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3. Wartostrada (221.0 KB)
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wyniki-oceny-projektow/wyniki-oceny-strategicznej-zit-rpwp-03-03-03-iz-00-30-002-17-projekt-pozakonkursowy-miasto-poznan