Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytanie - konkurs nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16

1. Jak interpretować wskaźnik dotyczący 15% powierzchni służącej prowadzeniu działalności gospodarczej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe w budynku użyteczności publicznej?

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.


2. W przypadku, gdy w projekcie występują 2 budynki, które mają być objęte termomodernizacją, czy osiągnięty wskaźnik efektywności energetycznej na poziomie min. 25% odnosi się do projektu czy do poszczególnych budynków.
Wskaźnik efektywności energetycznej (min. 25%) odnosi się do każdego termomodernizowanego budynku.

3. W jakim zakresie należy przedłożyć dokumenty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (Rozdział VIII Regulaminu konkursu) dla projektów termomodernizacyjnych, jeżeli projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również dokonania zgłoszenia robót budowlanych, bądź też uzyskania pozwolenia na budowę?
IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:
  1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
  2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
  3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

4. Czy w przypadku gdy Gmina po zrealizowaniu projektu chciałaby obiekt udostępnić/oddać swojej jednostce/jednostkom organizacyjnej/om w celu realizacji powierzonych im zadań własnych gminy, to tego typu sytuację  należy wskazać i odpowiednio uzasadnić w rozumieniu: „projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji”, czy też dotyczy to innego typu „zarządzania”. (dotyczy p. 6.1 wniosku o dofinansowanie)
Przedstawioną sytuację należy wskazać poprzez zaznaczenie zakładki „projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji”, ponadto warto zawrzeć taką informację w części opisowej w formie wyjaśnienia.

5. Jednym z kryteriów wyboru projektu jest zgodność projektu z Planem gospodarki niskoemisyjnej. Czy jeżeli budynek objęty projektem wpisuje się w ogólne zadanie w PGN-ie z zakresu termomodernizacji (Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków oraz audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej), jednak nie jest wymieniony na liście budynków (która widnieje w opisie zadania), które są planowane do termomodernizacji, to czy zgodność z PGN-em zostanie uznana?
W PGN projekt ma być przede wszystkim identyfikowalny, stopień szczegółowości zapisów zależy od twórcy dokumentu (oczywiście im więcej informacji przydatnych do zidentyfikowania projektu tym lepiej). Niemniej, jeżeli w Państwa PGN istnieje już szczegółowa lista określająca poszczególne budynki które mają być poddane termomodernizacji, to wówczas (by zachować zgodność projektu z PGN) budynek objęty projektem powinien również na takiej liście się znaleźć.

6. Jednym z wymaganych załączników do formularza wniosku o dofinansowanie jest Kosztorys inwestorski planowanego  przedsięwzięcia. Gmina dysponuje kosztorysami sporządzonymi na początku roku 2016, na podstawie których zostało sporządzone Studium Wykonalności. Czy taka dokumentacja spełnia warunki naboru i zostanie zaakceptowana formalnie/oceniona pozytywnie? Z uwagi na termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r. Kosztorysy będą ponownie aktualizowane przed przystąpieniem do przetargu, na początku roku 2017.
Kosztorys inwestorski planowanego przedsięwzięcia jest jednym z wymaganych załączników do formularza wniosku o dofinansowanie. Koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie muszą być takie same jak w kosztorysie inwestorskim.

W Regulaminie konkursu nie ma zapisów określających termin „ważności” kosztorysu inwestorskiego, zatem dokument z lutego 2016 r. będzie w przypadku tego naboru (3.2.3) odpowiedni i powinien pod tym względem spełnić warunki naboru.

Koszty wskazane w kosztorysie i we wniosku o dofinansowanie mogą okazać się większe niż będą w rzeczywistości po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-02-03-iz-00-30-001-16/czesto-zadawane-pytanie-konkurs-nr-rpwp-03-02-03-iz-00-30-001-16