Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16

1. Jesteśmy w trakcie pisania Projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektów II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania). Mamy wątpliwość dotyczącą pkt. 4.1.3 Regulaminu, a dokładniej sposobu interpretacji kryterium nr 2, tj. „Partnerski charakter projektu”. Czy aby spełnić to kryterium, wnioskodawca musi w pkt. 2.3.1 wniosku wpisać partnerów, z którymi będzie realizował Projekt, czy może taka współpraca dotyczy bardziej „nieformalnego” powiązania, polegającego np. na konsultacjach z innymi PKZ przy tworzeniu materiałów szkoleniowych? Proszę o dokładną informację dot. interpretacji tego kryterium.

 

Zgodnie z zapisami punktu 4.1.3 regulaminu punktowe kryterium strategiczne ZIT "Partnerski charakter projektu" dotyczy liczby podmiotów prowadzących placówki kształcenia zawodowego, które zadeklarowały udział w projekcie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (stanowiąca zał. 8.7 do regulaminu konkursu) wskazuje, że opis dotyczący tej kwestii powinien znaleźć się we wniosku aplikacyjnym w punkcie 3.6.1. Partnerski charakter projektu. Instrukcja wskazuje, że:

"Należy wskazać podmioty prowadzące szkoły lub placówki kształcenia zawodowego, które zadeklarowały udział w projekcie wg następującego schematu: nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego/nazwa szkoły lub placówki kształcenia zawodowego/nazwa gminy, na terenie której znajduje się szkoła lub placówka kształcenia zawodowego/data złożenia pisemnej deklaracji współpracy przy realizacji projektu przez organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego/zakres współpracy."


Mając to na uwadze, spełnienie kryterium "Partnerski charakter projektu" może ale nie musi być związane z wystąpienie formalnego partnerstwa opisanego w punkcie 2.3.1 wniosku aplikacyjnego. Jednocześnie przypominamy, że na etapach oceny lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca może zostać poproszony o okazanie do wglądu ww. deklaracji współpracy, o których zamieścił informację w punkcie 3.6.1.


2. Czy beneficjent może rekrutować do projektu obcokrajowców? Jeśli tak, jakie warunki tacy beneficjenci musieliby spełniać?


Dopuszcza się możliwość rekrutacji do projektu osób spoza Unii Europejskiej. Należy w takim przypadku te osoby traktować jako osoby obcego pochodzenia (nie jako mniejszość narodową) i muszą oni spełniać kryteria grupy docelowej.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-08-03-04-iz-00-30-002-16/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-08-03-04-iz-00-30-002-16