Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Najczęściej zadawane pytania - konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16

1. W związku z obowiązkiem spełnienia w Poddziałaniu  8.1.4 WRPO kryterium dostępu dotyczącego niskich wyników edukacyjnych przez szkoły ubiegające się o wsparcie, proszę o jednoznaczne określenie, czy kwalifikując szkoły do projektu należy oprzeć się na: Wynikach egzaminów z bieżącego roku, w którym składany jest wniosek w dosłownym rozumieniu kryterium i z roku poprzedzającego złożenie wniosku. Wynikach egzaminów przeprowadzonych w 2014 i 2015 r. zgodnie z rozwinięciem kryterium. Ponadto, proszę o wyjaśnienie czy wystarczający jest do zakwalifikowania szkoły do projektu fakt,  że uzyskała ona średnią z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, wyłącznie z matematyki poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego? Z pozostałych przedmiotów szkoła osiągnęła wyniki powyżej średniej dla województwa.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi spełnienia kryterium dotyczącego niskich wyników edukacyjnych informuję, że należy w tym celu posługiwać się danymi przekazanymi szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu (części dotyczącej diagnozy szkoły) Projektodawca/Wnioskodawca dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w bieżącym roku, to może wziąć je pod uwagę. W takiej sytuacji, decyzję czy szkoła spełnia ww. kryterium, Beneficjent podejmuje na podstawie danych z roku bieżącego i poprzedzającego (tj. 2016 i 2015). Z kolei jeżeli w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie szkoła nie dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w bieżącym roku, podejmuje ww. decyzję na podstawie danych z dwóch poprzednich lat (tj. 2015 i 2014).

Ponadto, zwracam uwagę, iż zgodnie z treścią kryterium wystarczy osiągnięcie przez szkołę średniego wyniku z egzaminu zewnętrznego wyłącznie z jednego przedmiotu (np. z matematyki w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub z części I sprawdzianu) poniżej średniej dla województwa,  wyłącznie w jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat (zgodnie z powyższym opisem).


Kryteria oceny projektów są przyjmowane przez Komitet Monitorujący. Natomiast ich przyjęcie nie wiąże się bezpośrednio z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia danego naboru. W związku z tym Instytucja Zarządzająca w ramach kryterium przedstawiła sposób oceny egzaminów zewnętrznych zarówno w roku 2015, jak i w 2014.

Zwracamy uwagę, że w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 dotyczącym Poddziałania 8.1.4 typ I „Gimnazjalista z pasją – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół uczestniczących w projekcie należy odnosić do średnich wyników dla obszaru ZIT Poznań, a nie średnich wyników dla województwa.  Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych dla obszaru ZIT Poznań przedstawione są poniżej.

 

 

Przedmiot

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

   Język polski

68,80%

61,64%

68,32%

   Historia i wiedza o społeczeństwie

61,32%

66,23%

59,25%

   Matematyka

51,14%

51,21%

51,89%

   Przedmioty przyrodnicze

54,53%

52,98%

53,71%

   Język angielski poziom podstawowy

72,34%

71,81%

69,06%

   Język niemiecki poziom podstawowy

56,97%

60,60%

61,64%

   Język rosyjski poziom podstawowy

57,30%

48,48%

68,67%

   Język francuski poziom podstawowy

83,05%

90,39%

92,94%

   Język hiszpański poziom podstawowy

66,37%

64,73%

70,16%

   Język włoski poziom podstawowy

28,67%

Brak zdających

Brak zdających 

 

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-08-01-04-iz-00-30-001-16/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-08-01-04-iz-00-30-001-16