Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania

1. Czy możliwa jest realizacja budowy "zintegrowanego centrum/węzła przesiadkowego" na gruncie nie stanowiącym własności Wnioskodawcy?

 

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia  umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

 

2. Czy możliwa jest realizacja projektu w przypadku, gdy wniosek będzie składała Gmina a partnerem będzie spółka (100% udziałów Gminy)?

 

Tak, istnieje taka możliwość.  Zwraca się jednak uwagę, iż w przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem projektu w rozumieniu przytoczonej podstawy prawnej, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań oraz rozliczeń w projekcie. 

 

3. Czy przez zakończenie operacji należy rozumieć zakończenie projektu, jako całości, czy też poszczególnych zadań tworzących jego zakres rzeczowy?

 

Poprzez zakończenie operacji należy rozumieć zakończenie projektu jako całości, a nie jego poszczególnych etapów. Zgodnie z art.65 ust.6 Rozporządzenia Ogólnego: Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcie z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

 

4. Czy drogi, na których są wykonywane działania muszą stanowić drogi publiczne czy mogą być drogami wewnętrznymi, w myśl art. 8 o drogach publicznych.

 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.

 

5. Jak należy definiować „węzeł przesiadkowy”, o którym mowa w kryterium oznaczonym nr „17” tzn. czy punkt przystankowy (przystanek), na którym możliwa jest przesiadka z jednej linii autobusowej na inną linię autobusową w ramach tego samego przewoźnika spełnia rolę „węzła przesiadkowego”?

 

Zintegrowany węzeł/centrum przesiadkowe to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne, umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną (art.4 pkt.1, ust.27 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym). Przystanek autobusowy „sam w sobie” nie pełni funkcji węzła/centrum przesiadkowego.

 

6. Czy sformułowanie „koordynacja rozkładów jazdy” określone w kryterium oznaczonym nr „17 c” może dotyczyć sytuacji, w której skoordynowane zostają rozkłady jazdy np. dwóch lub więcej linii obsługiwanych przez tego samego przewoźnika lub też różnych przewoźników?

 

Oceniany będzie wpływ inwestycji na integrację systemu transportu publicznego z innymi środkami transportu, takimi jak: kolej, lotniska, autobusy, drogi rowerowe, inne. Preferowane będą projekty, które przyczynią się do lepszej integracji gałęzi transportu, poprawy wydolności infrastruktury, zwiększenia rangi oraz konkurencyjności transportu publicznego względem innych rodzajów transportu.

 

7. Czy w kontekście nabywania nowych autobusów w ramach przedmiotowego Konkursu premiowane będzie tworzenie w oparciu o te autobusy nowych linii komunikacyjnych, czy raczej warunkiem wystarczającym będzie przypisywanie tych autobusów do istniejącej sieci (wykorzystywanie nowo nabytego taboru na aktualnej sieci komunikacyjnej, na różnych liniach komunikacyjnych)?

 

Kryteria oceny merytorycznej projektu nie odnoszą się do opisanych powyżej sytuacji. Rozwój sieci transportu publicznego powinien stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy wynikające ze szczegółowej analizy i odpowiednio przygotowanych dokumentów planistycznych, a nie być wypadkową preferencji IZ. 

 

8. Czy uzyskanie przez wniosek podczas oceny strategicznej ZIT co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, skutkuje skierowaniem wniosku do oceny do IZ, czy też na tym etapie oceny brana jest pod uwaga alokacja przeznaczona na konkurs i do oceny IŻ kierowane są wnioski do wyczerpania alokacji środków na konkurs?


Zgodnie z regulaminem konkursu: Końcowa ocena punktowa jest podstawą do utworzenia listy rankingowej wniosków po ocenie strategicznej ZIT. Lista, zawiera wnioski uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej, wnioski ocenione pozytywnie w ramach oceny strategicznej ZIT, których łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przekracza alokacji przeznaczonej na konkurs, są przekazywane do IZ w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej.


9. Czy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej należy przedstawić (uwzględnić) działania promocyjno-informacyjne tylko do daty kwalifikowalności wydatków - 31.03.2018 r.?

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie element dotyczący informacji i promocji dotyczący transportu publicznego, rowerowego i pieszego. Kwalifikowalność kosztów dotycząca ww. działań kończy się z momentem zakończenia projektu. Projekt zgodnie z zapisami Regulaminu musi się zakończyć nie później niż 31.03.2018r.


10. W związku z ogłoszonym konkursem w ramach WRPO 2014 +, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, proszę o interpretację czy poniższe zadanie i wydatki z nim związane będą kosztem kwalifikowalnym  w ramach powyższego poddziałania: Renowacja i remont budynku dworcowego lub innego budynku użyteczności publicznej znajdującego się w obrębie lokalizacji węzła przesiadkowego, jednak tylko w zakresie (obszarze) dotyczącym przystosowania budynku na cele obsługi pasażerów np. toalety. Powyższe pytanie związane jest z faktem, że kosztem kwalifikowanym jest zakup tzw. małej architektury, w ramach której przewidziano możliwość zakupu wolnostojące toalety. Wydatek ten wydaje się być całkowicie zasadny w przypadku gdy w obrębie węzła przesiadkowego nie znajduje się budynek użyteczności publicznej. Jednak w sytuacji, gdy budynek ten istnieje i jest w pobliżu węzłów przesiadkowych nie ma potrzeby zakupu oddzielnych – wolnostojących toalet dla korzystających z transportu publicznego.

 

W zapisach podstawowych dokumentów obowiązujących potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z przedmiotowego poddziałania (a więc: w Strategii ZIT w MOF Poznania, w Regulaminie konkursu 3.3.3 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+) istnieje zapis, dotyczący możliwego do realizacji typu wsparcia: Projekty polegające na: (...) Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych. Z zastrzeżeniem, że powyższy typ projektów obowiązuje w sytuacji, gdy dany obiekt znajduje się w rejonie Węzła Przesiadkowego.
Warto również przytoczyć definicję węzła przesiadkowego, przyjętą w Strategii ZIT w MOF Poznania: Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjna lub siecią.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowa ocena projektu nastąpi na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie podczas oceny strategicznej ZIT, oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Przypominamy również o konieczności spełnienia przez projekt innych wymogów wsparcia określonych w dokumentacji konkursowej, Strategii ZIT oraz SZOOP WRPO 2014+.

11. Czy dopuszczalne jest załączenie do wniosku dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej?

Do wniosku należy złożyć dokumenty w wersji papierowej potwierdzone za zgodność z oryginałem.


12. Czy kosztorysy które potencjalny beneficjent jest zobowiązany załączyć do wniosku muszą być zaktualizowane na dzień składania wniosku?

Załączone do wniosku kosztorysy inwestorskie powinny zawierać zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie oraz być sporządzone przed rozpoczęciem realizacji projektu.


13. W przypadku gdy Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie w porozumieniu partnerskim z Powiatem to czy dokumenty, które przedstawiać będzie Powiat takie jak np.: rachunek zysków i strat, zaświadczenie regon, NIP, zaświadczenie VAT itp., mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika partnera?


Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (osobę wskazaną w punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie) lub osobę upoważnioną. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpisu wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na integralność dokumentu (np. zszyte). Do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się stosowanie niebieskiego tuszu.

 

14. Co jest rozumiane poprzez pojęcie „wyciąg z projektu budowlanego. Wyciąg z dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych”?


Wyciąg z projektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis prac budowlanych będących przedmiotem projektu oraz część rysunkową  z projektem zagospodarowania terenu (działki), rzuty charakterystycznych poziomów oraz elewacje obiektów,  schematy budowanych lub przebudowywanych instalacji (np. wentylacji, klimatyzacji, wod-kan, grzewczej). Wyciąg z projektu budowlanego  winien wyczerpująco opisywać inwestycje będącą przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W przypadku realizowania inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę należy dołączyć kopię strony tytułowej projektu  budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej stosownymi pieczęciami potwierdzającymi, ze jest to załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę.Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-16/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-16