Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakończony         od 31-03-2016 do 31-05-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   02-12-2016 

W dniu 1 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2972/2016 ws. wyboru
wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym
IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wraz z projektem wybranym do dofinansowania
w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia
Metropolia Poznań.

Uchwała 2972/2016 ZWW w sprawie wyboru projektu do dofinansowania (123.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 3.3.3 (68.7 KB)

Lista projektów wybranych do dof 3.3.3 - Zał nr 2 do Uchwały ZWW (70.2 KB)

Uchwała ZS 3.3.3 wybór projektów po proteście (185.5 KB)


____________________________________________________________________________________________

Wyniki naboru   10-11-2016 

4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2818/2016 w sprawie: wyboru
wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych o dofinansowania, skład
Komisji
Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów
niezbędnych
do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (101.1 KB)

Lista członków KOP - IP (106 KB)

Lista członków KOP - IZ (128.8 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisani umowy o dofinansowanie (3.3 MB)

Uchwała ZWW nr 2818/2016 - wybór do dofinansowania 3.3.3 (139.0 KB)

Uchwała ZSMP nr 15/2016 ZSMP z dnia 4.11.2016 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (1.1 MB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę merytoryczną dziesięciu wniosków o dofinansowanie.


Lista po ocenie merytorycznej 3.3.3 (225.2 KB)
Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę formalną jedenastu wniosków o dofinansowanie. Sześć
wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej. Cztery projekty zostały ocenione negatywnie
i odrzucone, a w przypadku jednego wniosku nie została skutecznie dostarczona korekta dokumentacji. Wnioski pozytywnie
ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

___________________________________________________


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że cztery wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane
do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.
Wyniki oceny strategicznej ZIT

Data publikacji: 04.07.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do
poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 4 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT (236.0 KB)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów (217.0 KB)Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Prezydent Jacek Jaśkowiak wystąpił z wnioskiem do Zarządu
Województwa, jako Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o zwiększenie kwoty alokacji na przedmiotowy konkurs do wysokości
umożliwiającej przyznanie dofinansowania wszystkim projektom, które spełnią kryteria wyboru i uzyskają wymaganą liczbę
punktów.


Pismo z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 (408.0 KB)


Pismo z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16­
wersja dla osób korzystających z czytników ekranu (183 KB)


___________________________________________________

Data publikacji: 25.07.2016

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Informujemy, że Zarząd Województwa w dniu 6 lipca br. podjął uchwałę zwiększającą alokację na konkurs
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16. W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 19 lipca br.
podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową, na której znalazło się 15 projektów spełniających kryteria oceny
strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Dokumentacja
projektowa dotycząca projektów została przekazana do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi
i merytorycznymi.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT
z dnia 19.07.2016 (232.0 KB)


___________________________________________________

Data publikacji: 26.09.2016

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 26 września br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową
w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej oceny strategicznej wniosków. Na liście rankingowej znalazło się
16 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się
w alokacji przyjętej w konkursie.

Uchwała daje podstawę do przekazania wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suchy Las do IZ WRPO 2014+
celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT
z dnia 26.09.2016 (785.0 KB)


Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 do 16.15 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 31.03.2016 r. od godziny 7.30 do 31.05.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2016 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.):


- Jst i ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania, gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Realizacja inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) polegających w szczególności na:

  1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innej infrastruktury drogowej służącej wyłącznie obsłudze ZWP,
  3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
  4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,
  5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu[1] (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),
  6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,
  7. Zakupie autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP,
  8. Inwestycjach związanych z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie ZWP, przeznaczonych na towarzyszące usługi transportowe (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/miejskich),
  9. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).

 

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-8 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 9. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.


Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu obligatoryjnie muszą być działania związane z promowaniem korzystania z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.


Informacje w zakresie realizacji wskazanej w Postanowieniach Umowy Partnerstwa wspólnej interpretacji z KE, znajdują się w SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowieniu) pod zapisami dla Działania 3.3.

 

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
Regulamin obowiązujacy od 24.03.2016.pdf (711.1 KB)

Poprzednia wersja regulaminu: Regulamin konkursu (898.1 KB)

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - Kryteria Wyboru Projektów (46.4 KB)
Załącznik nr 2- Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014+ (2.6 MB)
Załącznik nr 3- Wzór wniosku o dofinansowanie (533.6 KB)
Załącznik nr 4 -Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności- część opisowa (148.7 KB)
Załącznik nr 4 -Instrukcja do sporządzania studium wykonalności - część obliczeniowa (92.8 KB)
Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem na lata 2014 -2020 ze środków EFRR (858.7 KB)
Załącznik nr 7 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych z osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (520.1 KB)
Załącznik nr 8 Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych (513.8 KB)
 
Pozostałe dokumenty:
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ (545 KB)
Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (1 MB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (462.5 KB)
Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (312.9 KB)
Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)
SPA 2020- Startegiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)
Strategia EUROPA_2020 (436.7 KB)
Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na środowisko (310.5 KB)
Wzór oświadczenia rejestry GDOŚ (68.5 KB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Wzór deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)
Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)
Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)
Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)
 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Data ogłoszenia naboru: 29.02.2016[1] Dopuszcza się również inwestycje dotyczące budowy elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-16