Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.17 z dnia 23 września 2021r.)W dniu 23 września 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 4.16 oraz aktualna wersja dokumentu (4.17) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.