Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.14 z dnia 31 marca 2021r.)W dniu 31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 4.14 oraz aktualna wersja dokumentu (4.13) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.