Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.12 z dnia 29 grudnia 2020r.)W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 4.12 oraz aktualna wersja dokumentu (4.11) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.