Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.31 z dnia 20 lipca 2023 r.