Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.30 z dnia 29 czerwca 2023 r.