Stosowanie przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.

Podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w szczególności: dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Przepisy zawarte w ustawie mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami warunki do bardziej samodzielnego, komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej oraz innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, placówek służby zdrowia). Podmioty inne niż podmiot publiczny dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało materiały zawierające przydatne informacje dotyczące obowiązków wynikających z ustawy, w tym z przepisów dotyczących określania w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, opracowujących dokumentacje, w tym aplikacyjne (obejmujące np. prace budowlane, remontowe, organizację wydarzeń, wdrożenie e-usług), do zapoznania się z ww. materiałami. Należy mieć na względzie, aby wpisanie konkretnych zapisów do dokumentacji było poprzedzone analizą konkretnej sytuacji i dostosowane do zakresu prac planowanych w projekcie, miejsca realizacji, potencjalnej grupy docelowej projektu itp.

Materiały informacyjne, o których mowa wyżej, dostępne są w Portalu Funduszy Europejskich:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/.

Przypominamy, że obowiązujące także podmioty prywatne i organizacje pozarządowe aktualne Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‑2020 oraz Załącznik nr 2 do Wytycznych pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014‑2020 są dostępne również w Portalu Funduszy Europejskich:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.