Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Projekt partnerski samorządów z terenu Metropolii Poznań

Okres realizacji: 2020 – 2023
Wartość projektu:

15 039 012,84 zł

Dofinansowanie UE:

14 259 324,08 zł


Zakres projektu:

Projekt realizowany w latach 2020-2023 skierowany jest łącznie do 2405 os., w tym 1442K i 963M, w tym z co najmniej 500 rodzin biologicznych (2148 w tym 1311K i 837m) i 168 (85K i 83M) dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 89 os. (46K; 43M) prowadzących 50 rodzin zastęp. stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwemi wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Wsparcie skierowane jest do osób z terenu MOF Poznaniaz z obszaru Gmin: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Swarzędz, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań.

Zakres projektu:
  • utrzymanie 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie nowego miejsca świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 1 etatu dla asystentów rodziny;
  • utrzymanie 5 etatów dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  • utrzymanie 2 etatów psychologa,1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,
  • zaangażowanie 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych;
  • przeprowadzenie szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego (40os., 20K i 20M);
  • przeprowadzenie min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym poradnictwo prawne, pedag., psychol., mediacyjne, psych., terap.psychedu dla niep.i ich opiek.),
  • przeprowadzenie usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (psycholog, diagnoza FAS, terapia uzależnień, diagnoza psycho-fizyczna, usługi dla dzieci z problemami zdrowotnymi i in.)
  • utrzymanie usług 2 rodzin wspierających i utworzenie 1 nowej rodziny wspierającej.

Projekt realizuje typy projektów nr 1, 2, 3 i 5 ujęte w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO2014+.

Efekty realizacji projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 2 405 osób