Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: 2018 - 2021
Wartość projektu:

8 173 371,66 zł

Dofinansowanie UE:

6 947 365,90 zł


Zakres projektu:

Projekt zakłada realizację 6 zadań, w ramach których powstaną 3 ZWP: w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska z drogą dojazdową, chodnikiem i ścieżką rowerową, przy przystanku kolejowym Iłowiec (w m. Pecna) z drogą dojazdową i ścieżkami rowerowymi, oraz zostaną przeprowadzone działania informacyjno promocyjne.

W ramach zad. 1-3 nastąpi opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień oraz będąprowadzone prace budowlane, instalacyjne, zostanie wykonany monitoring, nowe oświetlenie, mała architektura.

W ramach zad. 4 zostaną zorganizowane spotkań informacyjno-edukacyjne: akcja informacyjna dla najmłodszych, udział w imprezach plenerowych w Gminie, rajd rowerowy Pecna – Drużyna–Mosina oraz przygotowanemateriały w ramach działań: Papierowe Miasteczko Zdrowego Ruchu, opracowanie znaku graficznego projektu, tablice informacyjne o projekcie na nodze, spot informacyjno-reklamowy, podstrona projektu.

W ramach zad. 5-6 będą przebudowane drogi powiatowe z infrastrukturą, wybudowane ścieżki rowerowe i chodnik.

 
Efekty realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 149 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 100 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,254 km

Węzeł przesiadkowy Mosina


Węzeł przesiadkowy Iłowiec (Pecna)
Węzeł przesiadkowy Drużyna Poznańska

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań