Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: wrzesień 2020 – czerwiec 2023
Wartość projektu:

1 903 795,20 zł

Dofinansowanie UE: 1 618 225,92 zł

Zakres projektu:

 

Przedmiotem Proj. jest podniesienie kwalifikacji 410 beneficjentów ostatecznych z terenu MOF Poznania (450 os. ukończy szkol., min. 410 os., tj 91%, zda egzamin kończący się wyd. uznanego cert) a także podniesienie kwalifikacji 24 pedagogów CKZiU (100% zda egzamin kończący się wyd. uznanego cert.).

Szkolenia w ramach etapu I, będą realizowane w salach CKZiU, na sprzęcie zakupionym w ramach projektu infrastrukturalnego. Każdy beneficjent ostateczny otrzyma dostęp do platf. moodle. W ramach zad. 2, przygotowane zostaną materiały dydakt (e-learning dla moodle) w jęz. polskim i angielskim (przygotowanie do pracy z dokumentacją techniczną w języku ang.). Materiały w formie elektronicznej nie tylko ułatwią naukę teorii ale również usprawnią prace podczas zajęć praktycznych, przewidzianych w każdym kursie i bardzo ważnych z punktu widzenia pracodawcy i przygotowania kursantów do egzaminów. Opracowane materiały będą zawierać oprócz ćwiczeń i wykładów, przykłady zadań egzaminacyjnych z danego zakresu (zarówno dla egzaminów CKZiU jak i egzaminów dla poszczególnych uprawnień). Etap II szkoleń realizowany będzie częściowo przez wykonawców zewnętrznych, a częściowo przez kadrę zatrudnioną w CKZiU. Wnioskodawca będzie prowadził biuro Proj. w Poznaniu (CKZiU).

Sposób wdrażania Projektu:
  1. Przeprowadzenie szkol. dla nauczycieli
  2. Dostosowanie mater. dydakt. dla oferowanych kursów na platformę moodle (e-learning) w jęz. pol. i ang.
  3. Rekrutacja uczestników
  4. Przeprowadzenie ścieżki szkoleniowej dla 450 BO -IPD (ustalenie predyspoz., przyporządkow. do grupy szkol.) -przekazanie mat. dydakt. (podręcznik, mat. do ćw., dostęp do moodle) -przeprowadzenie szkoleń -organizacja egzaminów wewnętrznych (cert. CKZiU) i zewn. (SEP, UDT, SIEMENS)-min. 410 BO zda egz. i uzyska kwalif.
  5. Monitoring Projektu
  6. Spotkanie podsumow. rezultaty projektu (konferencja)
  7. Upowszechnianie rezultatów projektu (www, lokalne media)
  8. Rozliczenie Proj.


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań