Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czempiń
Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji (przewidywany): grudzień 2016 – marzec 2018
Wartość projektu:

11 843 000,20 zł

Dofinansowanie UE:

10 039 056,99 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa węzła przesiadkowego integrującego transport kolejowy, autobusowy, samochodowy i rowerowy oraz ruch pieszy wraz z bezpieczną infrastrukturą doprowadzającą do węzła.

Projekt obejmuje przede wszystkim:

 • budowę parkingów: Parking A z miejscami typu P&R, B&R, K&R (86 miejsc), Parking B z miejscami typu P&R (31 miejsc) i Parking C z miejscami typu P&R oraz B&R(30 miejsc);
 • wyposażenie węzła przesiadkowego w elementy małej architektury oraz niezbędną infrastrukturę-publiczną toaletę automatyczną (1szt.), ławki(11szt.), kosze(17szt.), info-kiosk, elektroniczną tablicę z informacją pasażerską, biletomat (bilety PKP Przewozy Regionalne), wiatę autobusową, tablice identyfikujące typ parkingu, monitoring, zieleń ozdobną, stojaki rowerowe (20 szt.), zadaszone wiaty rowerowe (40 szt. stojaków rowerowych), montaż inteligentnego system zarządzania miejscami parkingowymi wraz z tablicami informującymi o wolnej liczbie miejsc parkingowych;
 • budowę energooszczędnego oświetlenia typu LED (na parkingach i ścieżce rowerowej nad Olszynką - 60 opraw);
 • budowę bezpiecznej infrastruktury doprowadzającej ruch pieszy, rowerowy do węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe, przejście podziemne pomiędzy peronem IIa ul.Spółdzielców, sygnalizację świetlną i dźwiękową, przebudowę odcinka drogowego doprowadzającego ruch do parkingu C (dł.225 m);
 • przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Ciekawostki:

 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 6 400.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Czempiń, Jasień, Borowo, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice.
 • Przed realizacją projektu Gmina przewidywała, że dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie stopnia korzystania z transportu publicznego w dojazdach do pracy w kierunku Poznania o około 19,67%.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: wydanie kolorowanki nawiązującej do podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem, konkurs plastyczny "Rowerem do szkoły, rowerem do pracy”, pogadanki dla uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem, konkurs plastyczny dotyczący ochrony środowiska w aspekcie korzystania z różnych środków transportu w ruchu miejskim, konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców gminy dotyczący infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze również dla osób starszych, 3 kampanie radiowe i 1 kampania telewizyjna oraz kampanie prasowe i internetowe, mapa z zaznaczonymi trasami rowerowymi, "Czempiński Dzień Bez Samochodu", konferencja wraz z panelem dyskusyjnym dotyczącą niskiej emisji.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne oraz mapy dotykowe z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, budowa przejścia podziemnego wyposażonego w windę z nakładką w alfabecie Braille’a, ścieżki dotykowe związane z trasami wolnymi od przeszkód (prowadzące do wind/biletomatu; wejścia/wyjścia, schodów, toalet, mapy dotykowej obiektu, poczekalni, peronu), pasy ostrzegawcze (schody, przejścia dla pieszych) o fakturze wyczuwalnej pod stopami, ścieżki dotykowe na poręczach schodów, toaleta automatyczna przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne z odpowiednio szerokimi drzwiami i przestrzenią manewrową, system informacji pasażerskiej – tablica elektroniczna wyposażona w wyświetlacz oraz moduł głosowy, sygnalizacja świetlna wyposażona w moduł dźwiękowy, biletomat umożliwiający dokonanie zakupu biletu osobom niepełnosprawnym.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 147 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 11 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 60 szt.
 • Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 2,90 km
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 4 szt.
 • Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 1,96 km
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 60 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 13 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – brak danych