Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2017
Wartość projektu:

4 444 664,47 zł

Dofinansowanie UE:

3 003 516,09 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była budowa parkingu typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Szymanowskiego w Poznaniu. Projekt obejmuje budowę nowej utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych w tym 6 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów. Parking zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Smoleńskiej w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącym przesiadkowy węzeł dla komunikacji szybkiego tramwaju. Ponadto w ramach projektu na parkingu zrealizowano budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego i wodociągowego. Powstała także automatyczna toaleta, stanowisko naprawcze dla rowerów oraz zamontowano elementy systemu monitoringu wizyjnego. Ponadto wykonane zostały nawierzchnie pieszo-rowerowe komunikujące obiekt z otoczeniem. Projekt obejmował również instalację systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym. Obiekt został ogrodzony i wyposażony w szlabany wjazdowy i wyjazdowy. Parking jest dostępny za opłatą stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi) lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.


Ciekawostki:

 • Głównym celem projektu było zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta jak i na sieci ulic śródmiejskich.
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 93,5 tys. osób
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 130 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 73,82 ton CO2