Przedłużenie naboru do poddziałania 7.2.3

Na wniosek Stowarzyszenia Metropolia Poznań (pełniącego rolę IP WRPO 2014+) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 w ramach poddziałania 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Nabór wniosków w przedłużonym terminie będzie trwał do 28 października 2019 r.

Powyższa decyzja podyktowana jest obiektywnymi okolicznościami związanymi ze zgłaszanymi problemami przez potencjalnych beneficjentów z wyborem partnerów (organizacji pozarządowych) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.


Regualmin konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 AKTUALIZACJA (1.3 MB)