Ogłoszono nabór: Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZITZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 1 listopada 2023 roku ogłasił nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.06-IZ.00-001/23 w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Nabór wniosku trwa od 1 listopada 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 504 447,00 PLN.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:
  1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach:
  1. przedsięwzięcia adaptacyjne polegające na „rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku m.in. wprowadzania zieleni w zwartą zabudowę w postaci (eko)parków, ogrodów botanicznych i innych obszarów bioretencyjnych (np. stawów, niecek, rowów, ogrodów deszczowych). Wsparcie w tym zakresie dotyczyć może rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i technicznej infrastruktury lądowej (zapewniającej łączność przestrzenną między obszarami), w tym korytarzy ułatwiających przewietrzanie (redukcja smogu i obniżenie temperatury), łączenia ze sobą istniejących terenów zieleni i zwiększania ich powierzchni, a także wykorzystania lokalnego potencjału OZE,
  2. przedsięwzięcia na obszarach o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wód opadowych, dotyczących zapewnienia odpowiedniej retencji wodnej przez stosowanie takich rozwiązań jak np. wdrażanie inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych (np. podziemne zbiorniki i instalacje), wzrost udziału powierzchni przepuszczalnych, wprowadzanie zielonych fasad i dachów budynków czy zielonych przystanków. Zakres wsparcia może zostać rozszerzony o projekty dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej, jeśli wynikają one z planów adaptacji miast lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym do zmian klimatu, przy czym muszą one być powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę (limit do 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji).
  1. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej:
  1. ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, bagna, tereny podmokłe, stawy, starorzecza i oczka wodne, trwałe użytki zielone, intercepcja szaty roślinnej), w tym ograniczające zbyt szybki odpływ wód ze zlewni,
  2. projekty z zakresu mikro i małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji w zlewniach w obrębie cieków naturalnych, kanałów i rowów melioracyjnych, a także retencji wód podziemnych.
  1. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne") i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. dofinansowanie w ramach naboru może ubiegać się Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Stowarzyszenie pełni rolę Związku ZIT. Podstawowym zadaniem Związku ZIT jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji ZIT i koordynowanie realizacji projektów wynikających ze strategii ZIT/strategii rozwoju ponadlokalnego, w szczególności tych współfinansowanych ze środków polityki spójności.
  2. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wraz regulaminem i załącznikami jest dostępne na portalu FEW:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/467