Na co można otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy węzłów przesiadkowych, przez wsparcie przedsiębiorczości w branży IT, aż po działania mające na celu wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego.


Dofinansowanie ze środków ZIT można otrzymać między innymi na:

 • budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
 • inwestycje w infrastrukturę placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • podniesienie kwalifikacji kluczowych i zawodowych uczniów i wychowanków placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez system szkoleń, kursów, doposażenie szkół i placówek w niezbędny sprzęt, realizację kształcenia dualnego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej,
 • podniesieniu kluczowych kwalifikacji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów, doposażenie w niezbędny sprzęt, dodatkowe zajęcia, organizację konkursów matematycznych i informatycznych, czy szkolenia dla nauczycieli,
 • wsparcie inkubacji firm działających w branży IT (wyłącznie tryb pozakonkursowy),
 • przebudowę dróg wojewódzkich (wyłącznie tryb pozakonkursowy),
 • budowę ścieżek rowerowych i towarzyszącej infrastruktury rowerowej,
 • termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 • ochronę i modernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe,
 • działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz uzupełniająco edukacji zdrowotnej,
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3,
 • tworzenie usług asystenta rodzinnego oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.