Jakie mogą być formy wsparcia

Podstawową formą wsparcia dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania jest dotacja. Nie przewiduje się wsparcia w formie instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia lub leasing).

Mieszkańcy Metropolii Poznań oraz lokalni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bezpośredniego wsparcia w ramach konkretnych projektów realizowanych ze środków ZIT w takich sferach jak:
  • usługi prawne, szkoleniowe, intramentoringowe, doradztwo badawczo-rozwojowe dla firm znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dodatkowe, staże oraz inne formy wsparcia dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego i zawodowego,
  • szkolenia dla nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • wsparcie dla podejmujących pracę rodziców dzieci do lat 3 dzięki udostępnieniu nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, dofinansowanie opiekunów dziennych i niań,
  • wsparcie ze strony zatrudnionych w ramach projektu ZIT asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.