Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI

Partner:

Project Hub sp. z o.o.

Okres realizacji:

czerwiec 2017 – wrzesień 2018

Wartość projektu: 478 328,69 zł
Dofinansowanie UE:

406 579,38 zł


Zakres projektu:

Grupę docelową projektu stanowiło 20 kobiet zamieszkujących/pracujących w Gminie Rokietnica - osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 

W projekcie założono następujące działania:

  1. Utworzenie nowych 20 miejsc opieki do lat 3 w żłobku Myszki Miki w Rokietnicy (dla dzieci 20 kobiet), w tym zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka.
  2. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy.
  3. Aktywizacja zawodowa 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia.

Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wracam-do-pracy-wsparcie-aktywizacji-kobiet-wylaczonych-z-rynku-pracy-z-powodu-opieki-nad-malymi-dziecmi-w-gminie-rokietnica