Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Gmina Dopiewo
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021
Wartość projektu:

379 194,10 zł

Dofinansowanie UE:

359 994,10 zł


Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez: doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:


Efekty realizacji projektu:
















Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/e-umiejetnosci-to-nowe-mozliwosci-w-gminie-dopiewo