Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania - konkurs nr RPWP.07.02.03 IZ.00 30 001/19

 1. W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 7.2.3 zwracam się z prośbą o informację dotyczącą zachowania trwałości projektu. Miasto Poznań wraz z Partnerami realizuje w latach 2017-2020 projekt nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". W ramach wymienionego projektu Miasto Poznań i Partnerzy zobligowani są do zachowania trwałości projektu. W ramach ogłoszonego naboru wniosków nr RPWP.07.02.03 IZ.00 30 001/19 chcielibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, który przewidywał by m. in. zachowanie (przynajmniej częściowe) trwałości projektu nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Proszę o informację czy istnieje możliwości zachowania trwałości wcześniejszego projektu tj. RPWP.07.02.03-30-0001/16 pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", w nowym projekcie stanowiącym odpowiedź na ogłoszony nabór nr RPWP.07.02.03 IZ.00 30 001/19?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.03‑IZ‑00‑30‑001/19, w ramach budżetu planowanego wniosku (kontynuującego dotychczas finansowane działania), możliwe jest uwzględnienie kosztów służących utrzymaniu trwałości wcześniej zrealizowanego projektu. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ oraz Instytucja Pośrednicząca podkreślają przy tym, że podstawowym celem projektu powinno być finansowanie nowych miejsc, nie zaś wyłącznie utrzymanie trwałości miejsc już istniejących - stosunek wydatków dotyczących nowych zadań oraz tych związanych z kontynuacją dotychczasowych działań (zachowanie trwałości) podlegać będzie ocenie w zakresie nakład/rezultat.

  Trwałość utworzonych w projekcie miejsc świadczenia usług, możliwa jest poprzez realizację nowego projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, niemniej jednak, Wnioskodawca zobowiązany jest w pkt. 6.1 wniosku wskazać z jakich innych środków planuje zapewnić trwałości tworzonych w projekcie miejsc, po zakończeniu finansowania ze środków EFS, tak by uniezależnić się od finansowania ze środków europejskich.

  Wnioskodawca planując zachowanie trwałości poprzez realizację kolejnego projektu, zobowiązany jest do jednoznacznego opisania planowanych w tym zakresie działań, przy czym wskaźniki rezultatu dotyczące utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych, planowane do osiągnięcia w projekcie powinny dotyczyć jedynie nowoutworzonych miejsc – nie należy wykazywać miejsc utworzonych w poprzednim projekcie, pomimo iż dotyczą ich wydatki zawarte w budżecie wniosku (wykazywany będzie jedynie wzrost miejsc w stosunku do wcześniejszych działań Wnioskodawcy).

  Przykładowo:
  Wnioskodawca w kończącym się projekcie stworzył 10 miejsc usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w kolejnym planuje utrzymanie trwałości wcześniej utworzonych 10 miejsc oraz stworzenie 5 kolejnych – we wskaźniku wykaże utworzenie 5 miejsc usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 2. W konkursie ogłoszonym dla poddziałania 7.2.3 w roku 2016 kryterium dostępu nr 5 brzmiało: "Kryterium trwałości projektu: Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu (trwałość w rozumieniu instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług) po jego zakończeniu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 2 lat". W związku z tym kryterium Beneficjent i Partnerzy realizujący projekt w latach 2017-2020 zobowiązali się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu, w naszym przypadku są to asystencie rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog (etat), pedagog (etat) przez 36 miesięcy po zakończeniu projektu. W konkursie ogłoszonym dla poddziałania 7.2.3 w roku 2019 kryterium trwałości projektu - nie ma. Są natomiast inne zapisy świadczące o konieczności zachowania trwałości jednak odnoszą się one do przypadków tworzenia nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego. W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dodatkowo jest mowa o zachowaniu trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Z analizy aktualnych dokumentów wynika, że zachowanie trwałości nie dotyczy dziś wszystkich utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych, jak to było w roku 2016, a wyłącznie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego tworzonych w ramach projektu oraz miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu czy tak? - Proszę o odpowiedź Beneficjent w realizowanym latach 2017-2020 projekcie zapewnił zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu, w naszym przypadku są to asystent rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog (etat), pedagog (etat) przez 36 miesięcy po zakończeniu projektu (czyli nie są to nowe miejsca w placówkach wsparcia dziennego czy też nowe miejsca w mieszkaniach treningowych/chronionych). Jeżeli kolejny, nowy projekt trwać będzie również 36 miesięcy i przewidywać będzie m. in. utrzymanie trwałości projektu realizowanego w latach 2017-2020 , to czy w sytuacji, w którą opisano powyżej trwałość zostanie spełniona ? czy koniecznym będzie dalsze jej finansowanie po zakończeniu realizacji projektu nowego? - pomimo faktu, że dziś trwałość tych miejsc wytycznymi już wymagana nie jest.

  Departament Polityki Regionalnej informuje, iż pomimo faktu niewystępowania w konkursie RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19, ogłoszonym dla poddziałania 7.2.3 w roku 2019, kryterium trwałości projektu nie zwalania to projektodawców z jego zachowania. Zgodnie z pkt. 1.1.3 Regulaminu przedmiotowego konkursu Beneficjent realizujący projekt musi dążyć do osiągnięcia celu Programu i celu Strategii ZIT MOF Poznania, który wyrażony jest wartością zaplanowanych do realizacji wskaźników. Wnioskodawca winien tak planować działania, aby proporcjonalnie do wartości projektu osiągnąć wskaźniki zaplanowane w ramach konkursu (relacja nakład/rezultat).

  Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu bezpośredniego (załącznik nr 8.1 do Regulaminu) - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – Miejsce świadczenia usługi społecznej to:

  1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.

  2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

  W związku z powyższym należy przyjąć, iż trwałość miejsc świadczenia usług społecznych odnosi się również do osób świadczących takowe usługi, a co za tym idzie gotowości do realizacji przez nich usług we wskazanym okresie trwałości. Zatem kwestia zachowania trwałości projektu realizowanego w latach 2017-2020 zostanie spełniona, zgodnie z uprzednio udzieloną odpowiedzią.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-7-2-3-uslugi-spoleczne-w-ramach-zit-dla-mof-poznania/czesto-zadawane-pytania-konkurs-nr-rpwp-07-02-03-iz-00-30-001-19