Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 30-09-2016 do 07-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało
opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   12-04-2017 

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3463/2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie
w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla
MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku
z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej (233.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej (356.4 KB)

Uchwala 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 06.04.2017 ws. wyboru wnioskow 3.2.3 (318 KB)

Uchwała 3463/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 3463_2017 z 07.04.2017 ws. wyboru wniosków 3.2.3 (279.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 3463/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 3463_2017 z 07.04.2017 ws. wyboru wniosków 3.2.3 (447.8 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.7 MB)


Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 03.04.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych
merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.2.3 (228.8 KB)

 Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 16.02.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 14 złożonych wniosków o dofinansowanie 13 wniosków zostało ocenionych
pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną
ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.
Wynki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 13.12.2016)
Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.2.3
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 8 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w
ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.2.3 (235.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.2.3 (224.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.2.3 (318.0 KB)

Informacje o naborze


Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został wydłużony do dnia 7.11.2016 r. do godziny 15.30.
__________________________________

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 31.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r.,  24 marca 2016 r.,5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja
2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016):


- jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające na termomodernizacji budynków publicznych: audyty energetyczne oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 40 000 000 PLN i może ulec zmianie,

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


Niezbędne dokumenty

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
Zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 października 2016 roku podjął uchwałę w spr. zmiany zapisów w regulaminie konkursu Nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16  :

  1. Zapisy Regulaminu pkt. IV A. „Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i zasady oceny” pkt:1, otrzymują brzmienie: „nabór wniosków nastąpi od dnia 30 września 2016 roku od godz. 7.30 do
    7 listopada 2016 r. do godziny 15.30.”
  2. Zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu „Wzór wniosku o dofinansowanie” w pkt. VIII „Oświadczenia Wnioskodawcy” pkt. 2 otrzymują brzmienie: Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.”

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 31 października 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.


Regulamin_3_2_3_ 31.10.2016 (513 KB)

Aktualizacja:
3- Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.3_31.10.2016 (531.2 KB)

__________________________________


Regulamin 3.2.3 (899.3 KB)

1 - Kryteria wyboru projektów (677 KB)

2 - Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3- Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.3 (533.1 KB)

4 - do_Regulaminu_Instrukcja_do_sporządzania_SW_czesc_obliczeniowa_Poddzialanie_3_2_3. (94.6 KB)

4 - do_Regulaminu_Instrukcja_Studium_Wykonalności_3_2_3_(część_opisowa) (672.5 KB)

5 - wzór umowy o dofonansowanie projektu (467.5 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów (634.9 KB)

7 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (503.3 KB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.3 (1.5 MB)

9 - Załącznik_do_wniosku_aplikacyjnego_w_zakresie_OOS-1 (544.5 KB)

10Instrukcja_wypełniania_Załacznika_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ_ETAP_UMOWY (1 MB)

11 - Instrukcja wypełnienia wniosku w zakresie OOŚ (312.9 KB)

12 - Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (462.5 KB)

13 - Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (461.5 KB)

14 - Poradnik_przygotowania_inwestycji (3.4 MB)

15 - SPA_2020 (2.3 MB)

16 - Strategia_EUROPA_2020 (436.7 KB)

17 - Wytyczne_w_zakresie_dokumentowania_postepowania_w_sprawie_oceny_oddzialywania_na_srodowisko (310.5 KB)

18 - Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane (504 KB)

19 - Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków_na_realizacje_inwestycji-24 (465.5 KB)

20 - Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (516.6 KB)

21 - Załącznik_do wniosku_zobowiązanie do przeporowadzenia audytu ex-post (465 KB)

22 - Wzor oswiadczenia rejestry GDOS (68.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.08.2016

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-02-03-iz-00-30-001-16